Mandate 403

Základným cieľom aktivity mandátu 403 (v ďalšom M403) je snaha dosiahnuť, aby enormné množstvo práce, ktoré je nutné venovať návrhu a implementácii štandardov, bolo „znovupoužiteľné“. Zavádzanie štandardov v novej aplikácií si dnes vyžadujú vždy znovu prechádzať procesom výberu vhodných štandardov, ich parametrizáciou podľa požiadaviek aplikácie a nakoniec ešte ostáva náročný proces ich implementácie v cieľovom prostredí. Týmto je vlastne popretý samotný princíp štandardizácie – priama znovupoužiteľnosť už definovaných štandardov v nových aplikáciách (s minimom potreby ďalších úprav).

Záverom prvej etapy riešenia M403 je poznatok, že na tento účel sa ukazuje najsľubnejšou metodika v súčasnosti uplatňovaná v rámci štandardizačnej organizácie IHE (Integrating the Health Enterprise), založená na tzv. „profiloch“. Metodika spočíva v procese integrácie základných štandardov do profilov a v následnej integrácii profilov do integrovaných systémov. Jedná sa o trojúrovňovú architektúru, kde na najnižšej úrovni pracujeme so základnými štandardami (tieto sú obvykle buď všeobecné - generické alebo silne špecifické). Druhú úroveň tvoria profily, vytvárané zo základných štandardov vybraných podľa potrieb práve riešenej úlohy (use case) a tretiu samotné „use casy“ - ktoré predstavujú špecifikáciu konkrétnej aplikačnej požiadavky.

M403 definoval 5 základných aktivít, ktoré bude potrebné vyriešiť v druhej etape.
 1. definícia a prioritizácia use casov
 2. vývoj základných štandardov
 3. vývoj a prevádzka profilov
 4. nástroje a testovacie plány pre zabezpečenie kvality profilov
 5. zdieľanie najlepších skúseností (best practices) pri implementácií eHealth projektov

Druhá etapa je naplánovaná na roky 2009 a 2010. Ako prvé „use casy“, ktoré sa budú riešiť, bolo vybraných nasledovných 9 a tieto boli ešte rozdelené do troch prioritných úrovní:
prvá vychádza z epSOS projektu, ktorý kladie dôraz na cezhraničnú spoluprácu EU krajín
 • definuje ako prioritné „use casy“ pacientsku a profesionálnu identifikáciu, pacientsky sumár a emergency data set
na druhej úrovni sú nasledovné dva use casy
 • pracovný tok rádiologického laboratóriu (laboratory enterprise workflow)
 • zdieľanie rádiologických informácií
tretiu úroveň tvorí
 • pracovný tok laboratória
 • zdieľanie laboratórnych informácií
 • interoperabilita domácich mobilných zariadení, potrebná v prípade poskytovania starostlivosti mimo konvenčných zdravotníckych zariadení

Našim cieľom je v priebehu roka 2009 a 2010 pozorne sledovať postup prác v oblasti projektu M403 a ako tretiu časť nášho katalógu ho postupne dopĺňať o:
 • popis - špecifikácie - riešených use casov
 • podrobnosti o vytvorených profiloch a ich parametroch
 • zoznamy a odkazy na základné štandardy, z ktorých sa vytvárajú príslušné profily