Štandardy používané v Európe a vo svete

V súvislosti s rozvojom informatizácie zdravotníctva vo svete vzniklo, a stále vzniká, veľké množstvo štandardov, špecifikácií a smerníc, ktoré pokrývajú rôzne oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a jeho podporných činností. Tieto siahajú od informačnej bezpečnosti, cez výmenu údajov až po terminologické základy reprezentácie informácií a pokrývajú širokú škálu informačných systémov a aplikácií v zdravotníctve. Rozsah týchto aktivít dokumentuje aj zoznam štandardov technických komisií pre zdravotnícku informatiku dvoch najväčších štandardizačných organizácií, ISO TC 215 a CEN TC 251.

Národné centrum zdravotníckych informácií sa v súlade s plánovaným rozvojom eHealth na Slovensku v súčasnosti sústredí na nasledujúce štandardy:
 1. HL7 (Health Level 7) – skupina štandardov zdravotníckej informatiky publikovaných organizáciou Health Level Seven. Obsahuje konceptuálne štandardy (HL7 RIM), štandardy pre dokumenty (HL7 CDA), aplikačné štandardy (HL7 CCOW) a štandardy pre výmenu údajov (HL7 v2 a v3).
  » HL7 (PDF, 503 kB)

 2. CEN EN 13 606 (Electronic Health Record Communication) – európsky štandard definujúci interoperabilnú architektúru pre systémy EHR. Je súčasťou CEN TC 251 a pozostáva z piatich častí. Popisuje model zdravotných záznamov, ktoré je možné prenášať medzi systémami a službami, podporujúci priamu aj nepriamu zdravotnú starostlivosť a jej zdieľanie.
  Obsah, určenie a spôsob použitia architektúry pre výmenu obsahu EHR možno nájsť v stručnom popise štandardu EN 13606:

  » EN 13606 (PDF, 374 kB)

 3. IHE – Integrating the Healthcare Enterprise – séria špecifikácií nazývaných profily, ktoré zabezpečujú správne použitie zavedených štandardov, ako napr. DICOM alebo HL7, vo vybraných prípadoch použitia v oblasti zdravotníctva. Tieto profily predstavujú rámec pre harmonizáciu a interoperabilitu informačných systémov a riešia problémy prepojenia viacerých štandardov. Bližšie informácie v dokumente IHE:

  » IHE (PDF, 151 kB)

 4. openEHR – otvorená špecifikácia nadácie openEHR pre zavedenie celoživotných elektronických zdravotných záznamov do praxe. Definuje architektúru systémov EHR pre správu, uloženie, vyhľadávanie a výmenu údajov z EHR, ktoré je založená na všeobecne použiteľných klinických modeloch a ich kombinovania do schém pre konkrétne klinické použitie.
  Bližšie informácie v dokumente openEHR:

  » openEHR (PDF, 328 kB)

 5. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) – komplexná kódovaná zdravotnícka terminológia pokrývajúca všetky oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti určená pre aplikáciu v systémoch EHR.
  Priamy prístup na prehliadač pojmov SNOMED CT. Bližšie informácie v dokumente SNOMED CT:

  » SNOMED CT (PDF, 787 kB)

 6. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – štandard pre narábanie, ukladanie, tlač a prenos obrazových informácií v zdravotníctve. Pozostáva z definície formátov a sieťových komunikačných protokolov. Bližšie informácie v dokumente DICOM:

  » DICOM (PDF, 632 kB)

 7. LOINC – štandard bol navrhnutý tak, aby umožnil komunikáciu medzi klinickými laboratóriami a klinickým informačným systémom prijímajúcim výsledky testov a lekárskeho pozorovania. Bol vytvorený Americkou spoločnosťou klinických laboratórií (American Clinical Laboratory Association) a Kolégiom amerických patológov (College of American Pathologist). Aplikuje univerzálne kódované názvy a identifikátory na lekársku terminológiu súvisiacu s elektronickými zdravotnými záznamami.

  » LOINC (PDF, 259 kB)

 8. ISO/TR 18307:2001 (Interoperability and compatibility in messaging and communication standards - Key characteristics) – medzinárodný štandard obsahujúci hlavné požiadavky pre dosiahnutie interoperability a kompatibility pri výmene zdravotníckych informácií medzi softvérovými aplikáciami. Obsahuje tiež kritériá pre implementáciu štandardov pre výmenu správ a komunikáciu v rôznych zdravotníckych doménach.
 9. ISO/TS 18308:2004 (Requirements for an electronic health record architecture) – medzinárodný štandard definujúci požiadavky na architektúru EHR systémov. Špecifikuje zber a kategorizáciu klinických a technických požiadaviek na architektúru EHR s cieľom podpory použitia a zdieľania zdravotných záznamov medzi krajinami, sektormi zdravotníctva o rôznymi spôsobmi poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 10. ISO/CD TR 28380 (IHE global standards adoption) – medzinárodný štandard vychádzajúci z výstupov iniciatívy IHE. Pozostáva z troch častí: proces, prípady použitia a integračné profily, testovanie zhody pre interoperabilitu.
 11. ISO/TS 17117:2002 (Controlled health terminology - Structure and high-level indicators) – medzinárodný štandard definuje základné idey potrebné a postačujúce pre priradenie hodnôt ku kontrolovanej zdravotníckej terminológii a stanovuje kritériá pre kategorizáciu a hodnotenie terminologických systémov. Je použiteľný vo všetkých oblastiach zdravotnej straostlivosti, kde sú uchovávané a spracovávané informácie.
 12. ISO/TR 20514:2005 (Electronic health record - Definition, scope and context) – medzinárodný štandard obsahujúci klasifikáciu elektronických zdravotných záznamov podľa účelu. Poskytuje jednoduché definície základných kategórií zdravotných záznamov a základných súčastí EHR systémov.