Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, držiteľ registrácie humánneho lieku a farmaceutická spoločnosť v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú povinnosť predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií v elektronickej podobe najneskôr do 31. januára a 31. júla kalendárneho roka:

  • správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia za predchádzajúci kalendárny polrok poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby
  • oznámenia o nulových výdavkoch
 
Povinnosť uvádzať v správe o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia v časti klinické skúšanie výšku finančného ohodnotenia skúšajúceho sa nevzťahuje na klinické skúšania začaté do 31. decembra 2015.
 
 

SPÔSOB PREDKLADANIA ÚDAJOV


Správu o výdavkoch
je možné predložiť dvomi spôsobmi
:
    • Web-aplikácia ISZI je dostupná pre tie subjekty, ktoré už majú vytvorené prihlasovacie údaje na základe iných spravodajských povinností voči NCZI.
    • Subjekty, ktoré nedisponujú prihlasovacími údajmi do web-aplikácie ISZI, môžu zaslať požiadavku na ich vytvorenie na adresu zakon362@nczisk.sk. V žiadosti je nutné uviesť nasledovné údaje : IČO subjektu; Názov subjektu; Druh subjektu v zmysle zákona č.362/2011 Z.z.

  1. vyplnením formulára Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia vo formáte MS EXCEL a jeho zaslaním na adresu zakon362@nczisk.sk
Označenie formulára
Elektronická verzia
formulára
Metodické pokyny
XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Kontakt
Výdavky na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia
PNP 1-02
PNP 1-02 za 1. polrok 2020.zip

Pred vyplnením je nevyhnutné súbory uložiť do vlastného PC
Metodické pokyny.pdf iszi_PNP_1_02.xsd
doc_PNP_1_02.html
06.02.2019
23.01.2018
PhDr. Anna Debnárová

02/ 57 269 831

Oznámenie o nulových výdavkoch je možné zasielať:
  1. mailom na adresu zakon362@nczisk.sk a zároveň je nutné uviesť: IČO; Názov subjektu; Druh subjektu
  2. prostredníctvom web aplikácie ISZI zaslať nulové, t. j. negatívne hlásenie

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV


Národné centrum zdravotníckych informácií v súlade s ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach zaslané správy spracováva do finálnych výstupov a zverejňuje ich formou Sumárnych správ o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 5.2.2020