Štatistické zisťovania

Národné centrum zdravotníckych informácií zbiera a spracováva vybrané údaje o zdravotnom stave obyvateľstva, o sieti a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných organizácií, o pracovníkoch, o ekonomike zdravotníctva vrátane financovania zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného poistenia, zdravotníckej technike atď.
Získané a spracované informácie poskytuje v požadovanej forme, rozsahu a štruktúre Ministerstvu zdravotníctva SR, Štatistickému úradu SR, hlavným odborníkom MZ SR ako aj zahraničným užívateľom WHO, OECD, Eurostat.
Vykazovacia povinnosť pre spravodajské jednotky vyplýva z:
  • § 18 zákona č. 540/2001. Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a je realizovaná prostredníctvom vyhlášky Štatistického úradu SR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 - 2017,
  • § 18 zákona č. 540/2001. Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a je realizovaná prostredníctvom vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 - 2020,
  • § 14 ods.1 písm. c) a d) zákona č.153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Vyhlášky MZ SR č.10/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky,
  • Vyhlášky MZ SR č.44/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky,
  • Vyhlášky MZ SR č.417/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia.


Dátum poslednej aktualizácie: 3.1.2020