Rozhranie: PNP_1_02 Výdavky na propagáciu, marketing, peňažné a nepeňažné plnenia

Typ záznamu PNP_1_02

Rozhranie platí od roku 2020

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_PNP 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_PNP 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_PNP 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spoločnosti 0_PNP 4 1  
ZASTUPENIE_PRE     varchar 150   Hlásené za spoločnosť 0_PNP 11 1  
SIDSPOL_OBEC_KOD_ST   ÁNO varchar 12   Názov obce 0_PNP 5 1  
DATVYK     date     Odoslané dňa 0_PNP 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST     varchar 100   Meno a priezvisko 0_PNP 7 1  
TEL     varchar 35   Telefón 0_PNP 8 1  
EMAIL     varchar 128   E-mail 0_PNP 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_PNP 10 1  
VYD_MARKET     float 2   Výdavky na marketing 1 1 1  
VYD_PROP_LIEK     float 2   Výdavky na propagáciu lieku 1 2 1  
PC   ÁNO integer 4 OPNP1_02_2 Poradové číslo 2   1  
PRIJEMCA_TYP   ÁNO varchar 1 OPNP1_02_2 PZS vs. ZP 2   2  
PRIJEMCA_NAZOV   ÁNO varchar 150 OPNP1_02_2 Obchodné meno PZS / Názov ZP 2   3  
PRIJEMCA_ULICA   ÁNO varchar 250 OPNP1_02_2 Sídlo príjemcu Ulica a popisné číslo 2   4  
PRIJEMCA_OBEC   ÁNO varchar 12 OPNP1_02_2 Sídlo príjemcu Obec 2   5  
PRIJEMCA_ZP_MENO     varchar 200 OPNP1_02_2 Meno zdravotníckeho pracovníka 2   6  
PRIJEMCA_ZP_PRIEZV     varchar 100 OPNP1_02_2 Priezvisko zdravotníckeho pracovníka 2   7  
PRIJEMCA_ZP_POVOL     varchar 3 OPNP1_02_2 Zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka 2   8  
DAR_UCEL   ÁNO varchar 2 OPNP1_02_2 Účel plnenia 2   9  
DAR_PEN     float 2 OPNP1_02_2 Peňažné plnenia v EUR 2   10  
DAR_NEPEN     float 2 OPNP1_02_2 Nepeňažné plnenia v EUR 2   11  
DAR_OZN     varchar 256 OPNP1_02_2 Označenie škúšania/štúdie 2   12  
DAR_NAZOV     varchar 250 OPNP1_02_2 Názov lieku / liečiva / skupiny liečív 2   13  
ICO_3OS     varchar 20 OPNP1_02_2 IČO tretej osoby 2   14  
MENO_3OS     varchar 150 OPNP1_02_2 Názov resp. Obchodné meno / Meno a Priezvisko tretej osoby 2   15  
ULICA_3OS     varchar 250 OPNP1_02_2 Sídlo tretej osoby Ulica a popisné číslo 2   16  
OBEC_3OS     varchar 12 OPNP1_02_2 Sídlo tretej osoby Obec 2   17  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S6 uve?te meno zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_MENO/." FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS6), TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS6  
2 "Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S7 uve?te priezvisko zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_PRIEZV/." FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS7  
3 "Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S8 uve?te povolanie zdravotn?ckeho pracovn?ka, nako?ko ste uviedli v st?pci S2 za pr?jemcu typ Zdravotn?cky pracovn?k. /PRIJEMCA_TYP; PRIJEMCA_ZP_POVOL/." FORCHECK(i, IF(RiS2== "1" , NOT ISNULL(RiS8), TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS8  
4 "Modul 2: V riadku R"+i+" v st?pci S12 uve?te patri?n? Ozna?enie, nako?ko v s?pci S9 uv?dzate ??el plnenia ako 01-, 02- alebo 03-. /DAR_OZN, DAR_UCEL/." FORCHECK(i, IF(RiS9== "01" OR RiS9== "02" OR RiS9== "03" , NOT ISNULL(RiS12), TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS12  
5 "Modul 2: V riadku R"+i+" ste neuviedli ?iadnu hodnotu plnenia (st?pec S10 alebo S11), nutn? overi? s platnou legislat?vou. /DAR_PEN; DAR_NEPEN/." Forcheck(i, (RiS10 <>0) OR (RiS11<>0)) 2 i={1-PR}   RiS10;RiS11 ÁNO
7 "Modul 2: Uve?te I?O alebo N?zov tretej osoby na riadku R"+i+" v st?pcoch S14 a S15, nako?ko ste v st?pci S17 uviedli Obec s?dla tretej osoby /ICO_3OS; MENO_3OS, OBEC_3OS/." Forcheck(i, IF( NOT ISNULL(RiS17), NOT ISNULL(RiS14) OR NOT ISNULL(RiS15) , TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS14;RiS15 ÁNO
8 "Modul 2: Uve?te Obec s?dla tretej osoby na riadku R"+i+" v st?pci S17, nako?ko ste v st?pci S16 uviedli ulicu s?dla tretej osoby /OBEC_3OS; ULICA_3OS/." Forcheck(i, IF( NOT ISNULL(RiS16), NOT ISNULL(RiS17) , TRUE)) 2 i={1-PR}   RiS17 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):