Poskytovanie informácií

V Národnom centre zdravotníckych informácií zabezpečuje poskytovanie informácií Odbor externej a internej komunikácie.

Odbor externej a internej komunikácie prijíma, eviduje a zabezpečuje vybavenie všetkých požiadaviek na informácie a na štatistické údaje, ktoré NCZI spracováva zo štatistických zisťovaní vyplývajúcich z predmetu jeho činnosti.

Rozsah


Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať:

 • poštou na adrese

  Národné centrum zdravotníckych informácií
  Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
 • osobne: v kancelárii číslo 314
 • faxom: 02/526 35 490
 • telefonicky: 02/572 69 717
 • e-mailom: info@nczisk.sk
 • on-line: prostredníctvom formulára

Konzultácie v NCZI
III. poschodie, číslo dverí 314

Pondelok – Piatok: 08.30 – 12.00
Zo žiadosti o informácie musí byť v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 211/2000 Z. z. zrejmé:
 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko alebo názov/obchodné meno žiadateľa,
 • adresa pobytu/pri PO sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, vyzveme žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov.

Právny rámec


Pri zverejňovaní, publikovaní, šírení a poskytovaní štatistických informácií je zabezpečená ochrana dôverných údajov v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vybavovanie evidovaných požiadaviek na poskytovanie informácií sa uskutočňuje podľa platnej legislatívy SR.

Legislatívny rámec vymedzujú nasledovné právne predpisy:
 • Zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zák. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov