Právny rámec štandardizácie

Štandardy a normy z oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky spadajú do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR a sú vydávané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Štandardy zdravotníckej informatiky upravuje:
 
Pre informatizáciu zdravotníctva sú povinné všeobecné štandardy informatizácie verejnej správy, ktorých gestorom je Ministerstvo financií SR. Sú to:


Do vydania nového metodického pokynu je platný v nezmenených častiach aj pre výnos č. 55/2014 Z. z.
Informácie o štandardoch IS VS sú publikované na portáli informatizácia.sk.