Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

V súvislosti s rozhodnutím implementovať klasifikačný systém DRG v Slovenskej republike a na základe potreby aktualizovať MKCH-10 (WHO), bola v rokoch 2011 - 2013 vykonaná revízia používanej verzie a jej rozšírenie o nové jednotlivé diagnózy alebo skupiny diagnóz pre účely DRG. Podstatou tejto zmeny je hlbšia diferenciácia MKCH-10 s cieľom presnejšieho zaradenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 
Nová klasifikácia chorôb vychádza z International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Geneva, WHO, Vol. 1. 1992 a z jej aktualizovanej verzie , z International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision - German Modification Version 2011 a v predloženom slovenskom vydaní zároveň zahŕňa i všetky kódy z MKCH doteraz používanej v Slovenskej republike od roku 1994, ktoré sú nad rámec WHO klasifikácie, ale sú využívané pre štatistické účely Národným centrom zdravotníckych informácií.
 
Aktuálna verzia MKCH 10 zverejnená na webovom sídle Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:
Systematický zoznam kódov diagnóz MKCH-10-SK-2013
 
Pre prípad potreby ponechávame zverejnenú aj predchádzajúcu verziu MKCH 10 (10. Revízia)