Medzinárodná klasifikácia chorôb - MKCH

V súvislosti s rozhodnutím implementovať klasifikačný systém DRG v Slovenskej republike a na základe potreby aktualizovať MKCH-10 (WHO), bola v rokoch 2011 - 2013 vykonaná revízia používanej verzie a jej rozšírenie o nové jednotlivé diagnózy alebo skupiny diagnóz pre účely DRG. Podstatou tejto zmeny je hlbšia diferenciácia MKCH-10 s cieľom presnejšieho zaradenia hospitalizačných prípadov v klasifikačnom systéme DRG a s tým súvisiacou primeranou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
 
Nová klasifikácia chorôb vychádza z International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Geneva, WHO, Vol. 1. 1992 a z jej aktualizovanej verzie , z International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision - German Modification Version 2011 a v predloženom slovenskom vydaní zároveň zahŕňa i všetky kódy z MKCH doteraz používanej v Slovenskej republike od roku 1994, ktoré sú nad rámec WHO klasifikácie, ale sú využívané pre štatistické účely Národným centrom zdravotníckych informácií.
 
Nová klasifikácia chorôb je súčasťou zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako Príloha č. 1 – Zoznam chorôb.
 
Zoznam chorôb ( MKCH-10-SK-2013 ) (XLS, 3,5 MB)
Zoznam chorôb ( MKCH-10-SK-2013 ) (ODS, 383 kB)

Pre prípad potreby ponechávame zverejnenú aj predchádzajúcu verziu MKCH 10 (10. Revízia)