Hlásenia zdravotného stavu 2023Na otvorenie dokumentov vo formáte .pdf je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe Reader.
Upozornenie: Všetky súbory boli preverené antivírusovým programom a sú bezpečné na používanie.


P.č.

Označenie hlásení

Formuláre
Schválené vzory
formulárov a
metodické pokyny
XML
dátové
rozhranie
Verzia XML
(dátum zmeny)
Termín
predloženia
hlásení

Kontakt
1. Hlásenie o prijatí
do ústavnej
starostlivosti
Z (MZ SR) 1-12
Z1-12.pdf Z1-12.pdf
zmena_Z1.pdf
iszi_Z01_12.xsd
doc_Z01_12.html
zmena_Z01_12.pdf
31.10.2022
28.02.2023
28.02.2023
do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Danka Majdánová
02/5726 98 74
2. Správa o rodičke
Z (MZ SR) 4-12
Z4-12.pdf iszi_Z04_12.xsd
doc_Z04_12.html
zmena_Z04_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Petra Királyová
02/5726 98 73
3. Správa o novorodencovi
Z (MZ SR) 5-12
Z5-12.pdf Z5-12.pdf
zmena_Z5.pdf
iszi_Z05_12.xsd
doc_Z05_12.html
zmena_Z05_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Petra Királyová
02/5726 98 73
4. Hlásenie o spontánnom
potrate a umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 7-12
Z7-12.pdf Z7-12.pdf
zmena_Z7.pdf
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Judita Matulová
02/5726 98 71
5. Hlásenie pohlavnej choroby
Z (MZ SR) 8-12
V zmysle Vyhlášky MZ SR č.44/2014 Z.z. sa hlásenie o pohlavnej chorobe zasiela len do Registra infekčných ochorení (EPIS), ktorý prevádzkuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
6. Hlásenie o poskytnutí
informácii o umelom
prerušení tehotenstva
Z (MZ SR) 9-99
Z9-99.pdf Z9-99.pdf
bez zmeny
Judita Matulová
02/5726 98 71
7. Hlásenie choroby z povolania
alebo ohrozenia chorobou
z povolania
Z (MZ SR) 12-12
Z12-12.pdf Z12-12.pdf
bez zmeny
iszi_Z12_12.xsd
doc_Z12_12.html
zmena_Z12_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Iveta Harantová
02/5726 98 70
8. Hlásenie o pacientovi v
ústavnej psychiatrickej
starostlivosti
ZS (MZ SR) 1-12
ZS1-12.pdf ZS1-12.pdf
zmena_ZS1.pdf
iszi_ZS01_12.xsd
doc_ZS01_12.html
zmena_ZS01_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Ing. Iveta Harantová
02/5726 98 70
9. Hlásenie príčin a okolností
úmyselného sebapoškodenia
ZS (MZ SR) 2-12
ZS2-12.pdf ZS2-12.pdf
zmena_ZS2.pdf
iszi_ZS02_12.xsd
doc_ZS02_12.html
zmena_ZS02_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
10. Hlásenie o ukončenej
kúpeľnej liečbe
ZS (MZ SR) 3-12
ZS3-12.pdf ZS3-12.pdf
bez zmeny
iszi_ZS03_12.xsd
doc_ZS03_12.html
zmena_ZS03_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
11. Hlásenie o užívateľovi
drog liečenom zo závislosti
ZS (MZ SR) 4-12
ZS4-12.pdf ZS4-12.pdf
zmena_ZS4.pdf
iszi_ZS04_12.xsd
doc_ZS04_12.html
zmena_ZS04_12.pdf
31.10.2022
31.10.2022
31.10.2022
do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
12. Hlásenie o pacientovi s
diagnostikovanou chorobou
patologického hráčstva
ZS (MZ SR) 6-99
ZS6-99.pdf
bez zmeny
iszi_ZS06_99.xsd
doc_ZS06_99.html
31.10.2022
31.10.2022
do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania duševnej poruchy patologického hráčstva F63.0. Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
13. Hlásenie o tom, že pacient s
diagnostikovanou chorobou
patologického hráčstva sa
považuje za vyliečeného
ZS (MZ SR) 7-99
ZS7-99.pdf
bez zmeny
iszi_ZS07_99.xsd
doc_ZS07_99.html
31.10.2022
31.10.2022
do troch pracovných dní odo dňa vyradenia z liečebného programu/odvolania informovaného súhlasu Mgr. Monika Koprivová
02/5726 98 75
Dátum poslednej aktualizácie: 28.02.2023