Kontakty na hlavných odborníkov MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje odborno-metodické vedenie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore. Na odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti sa podieľajú hlavní odborníci ministerstva, ktorí sú poradným orgánom ministerstva. Hlavní odborníci ministerstva sa ustanovujú pre špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti v kategóriách: lekár, zubný lekár, farmaceut a ostatné kategórie.

Funkciu hlavných odborníkov ministerstva vykonávajú vybraní odborníci pôsobiaci na špecializovaných pracoviskách príslušného špecializačného odboru, ktorí spĺňajú kritériá vysokej etickej a odbornej úrovne práce a spôsobilosti na vykonávanie organizačnej činnosti a sú bezúhonní.

Poradným zborom hlavného odborníka po odbornej stránke sú krajskí odborníci.