Zdravotnícka ročenka SR 2016

Bratislava, 21. február 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo svoju najnovšiu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016, ktorá predstavuje bohatý zdroj štatistických informácií o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva SR.
 
Obsiahla publikácia je rozdelená do šiestich tematických okruhov – demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve a medzinárodné porovnania niektorých demografických a zdravotníckych ukazovateľov.
 
Štatistické údaje prezentované v ročenke sú za rok 2016, avšak tabuľkové prehľady zachytávajú vývojové rady ukazovateľov až za päťročné obdobie 2012 – 2016. So zámerom dosiahnuť ešte širší pohľad na poskytovanú zdravotnú starostlivosť je tretia kapitola tohto vydania Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení obohatená o tému preventívnych prehliadok vo vybraných ambulanciách. Publikácia je taktiež doplnená množstvom názorných grafov a máp.
 
Usporiadanie kapitol a ich obsahová štruktúra sa oproti prechádzajúcim vydaniam nezmenila, čo umožňuje čitateľom objektívne porovnávať štatistiky v rámci vývojových radov a geografických oblastí. Vybrané štatistické výsledky majú nielen celoslovenský, ale aj regionálny charakter a okrem absolútnych čísel sú hodnoty prepočítavané v kontexte demografických ukazovateľov.
 
Ročenka je zostavená z údajov zozbieraných a spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií. Okrem nich ju dopĺňajú výsledky spracovaní Štatistického úradu SR, zisťovaní Ministerstva školstva SR, dáta Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch. Pre porovnanie vybraných demografických ukazovateľov a ukazovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a v ďalších európskych krajinách boli použité údaje čerpané z databázy OECD a Eurostatu.

» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (PDF, 4,2 MB)
» Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2016 (ZIP, 3,8 MB)
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.