Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 6. júl 2023 – Počet hospitalizácií v roku 2022 stúpol oproti predchádzajúcemu roku, stále však nedosiahol úroveň pred pandémiou COVID-19. Pacienti boli najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami tráviacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6,2 dňa.
 
V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2022 ukončených 1 002 907 hospitalizácií, v prepočte 184,6 hospitalizácií na 1 000 obyvateľov. Do tohto počtu sú zahrnuté nielen hospitalizácie chorých osôb, ale aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov, alebo aj zdravých osôb sprevádzajúcich chorého počas hospitalizácie. Hospitalizácie osôb s trvalým pobytom mimo Slovenskej republiky predstavovali 0,6 % z celkového počtu hospitalizácií (5 584 prípadov).
 
V porovnaní s rokom 2021 došlo k nárastu počtu hospitalizácií na 1 000 obyvateľov o 6,62 %, stále však išlo o nižšiu hodnotu v porovnaní s priemerom rokov 2015 – 2019, kedy bolo zaznamenaných o 16,20 % hospitalizácií viac (ø 220,3 hospitalizácií na 1 000 obyvateľov). Priemerný ošetrovací čas bol 6,2 dňa. Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali pacienti s duševnými poruchami a poruchami správania (27,2 dňa) a najkratší ošetrovací čas pacienti s chorobami oka a očných adnexov (3,4 dňa).
 Vývoj počtu hospitalizácií a priemerného ošetrovacieho času

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2022 boli pacienti najčastejšie hospitalizovaní pre choroby obehovej sústavy (14,7 % z celkového počtu hospitalizácií; v počte 147 250). Nasledovali hospitalizácie na nádory (10,5 %; v počte 105 004) a choroby tráviacej sústavy (9,6 %; v počte 96 754).
 
Z hľadiska veku boli najčastejšie hospitalizovaní pacienti vo vekovej skupine 55 – 74-ročných (337 440 hospitalizácií; 33,6 %), 35 – 54-ročných (190 025; 18,9 %) a 75 a viacročných (176 900; 17,6 %). Po prepočte na počet osôb danej vekovej skupiny bolo najviac hospitalizácií v skupine detí do 1 roka, čo je dané tým, že do štatistiky hospitalizácií vstupujú aj pobyty novorodencov v pôrodnici.
 Hospitalizácie podľa vekových skupín 2022

Najviac hospitalizácií podľa sídla zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti evidovali zariadenia v Bratislavskom kraji (15,9 % zo všetkých hospitalizácií; v počte 159 780 hospitalizácií), nasledoval Košický (15,8 %; v počte 158 412) a Žilinský kraj (15,4 %; v počte 154 236). Najmenej hospitalizácií zaznamenali v zariadeniach patriacich do Trnavského kraja (7,4 %; v počte 74 425).
 
Najvyšší podiel hospitalizácií podľa územia trvalého pobytu pacienta bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (16,3 %; v počte 162 989 hospitalizácií), nasledoval Žilinský (14,9 %; v počte 149 005) a Košický kraj (14,8 %; v počte 148 535). Najnižší podiel tvorili hospitalizácie osôb s trvalým pobytom v Trnavskom kraji (9,1 %; v počte 91 192).
 
Ukončenie hospitalizácie úmrtím nastalo vlani v 32 167 prípadoch (32,1 zomretých na 1 000 hospitalizácií), čo je o 24,2 % menej ako v roku 2021.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.