Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 14. júl 2023 – V minulom roku bolo na Slovensku nahlásených 563 samovrážd a 724 pokusov o samovraždu. Kým siahnuť si na život sa rozhodli výrazne častejšie muži, pri pokusoch o samovraždu mali prevahu ženy. Tretina samovrážd bola vykonaná pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. Najviac samovrážd bolo spáchaných v mesiacoch marec a jún, najviac samovražedných pokusov v júni a máji.

Samovraždy


V Slovenskej republike bolo v roku 2022 nahlásených 563 dokonaných samovrážd. Oproti roku 2021 vzrástol ich počet o 2,7 %. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2022 mali výraznú prevahu samovraždy mužov (464) nad samovraždami žien (99).
 Vývoj počtu samovrážd podľa pohlavia, 2001 – 2022

Po prepočte na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny boli najčastejšie zaznamenané samovraždy u seniorov nad 70 rokov (17,1 prípadov na 100 000 obyvateľov) a vo vekovej skupine 50 až 59 rokov (14,9/100 000).
 
Vo vekovej kategórii detí do 14 rokov si siahol na život jeden chlapec. U mladistvých vo veku 15 až 19 rokov bolo dokonaných 16 samovrážd (11 mužov a 5 žien).
 
Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie (344 osôb). Ďalej nasledoval skok z výšky (76), výstrel z ručnej zbrane (40), skok alebo ľahnutie si pred pohybujúci sa predmet (31) a poranenie ostrým predmetom (22 samovrážd).
 
Až 33,4 % osôb vykonalo samovraždu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Z nich väčšinu tvorili muži (171).
 
Najviac samovrážd bolo vykonaných v mesiacoch marec (63 prípadov) a jún (59 prípadov).

Samovražedné pokusy


V minulom roku bolo nahlásených 724 samovražedných pokusov (431 žien a 293 mužov ), čo je až o 9,7 % viac ako v roku 2021.
 Vývoj počtu samovražedných pokusov podľa pohlavia, 2001 – 2022

Siahnuť si na život sa pokúsili najčastejšie mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov. Počet pokusov o samovraždu v tejto vekovej skupine stúpol výraznejšie už druhý rok po sebe, avšak 148 pokusov (56,4 prípadov/100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny) evidovaných v roku 2022 predstavuje nielen medziročný nárast o 33 prípadov, ale tiež najvyšší počet pokusov za sledované obdobie od roku 2008.
 
Vo vekovej kategórii 20 až 29 rokov bolo nahlásených 116 pokusov (19,5/100 000) a vo vekovej skupine 40 až 49 rokov to bolo 121 pokusov (13,8/100 000). U detí do 14 rokov bolo zaznamenaných 79 samovražedných pokusov.
 Vývoj počtu samovražedných pokusov podľa vekových skupín, 2008 – 2022

Najčastejším samovražedným pokusom bola otrava a priotrávenie sa antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedenými inde (225 osôb). Ďalej to boli poranenia ostrým predmetom (155), otrava a priotrávenie sa inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami (87) a otrava a priotrávenie sa neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami (75).
 
Pri samovražedných pokusoch malo v roku 2022 stanovenú psychiatrickú diagnózu až 70,7 % osôb. Najčastejšie išlo o diagnózu reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy, a to u 176 osôb. Nasledovali depresívne epizódy (79), poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu (55) a recidivujúce depresívne poruchy (31).
 
Samovražedné pokusy boli najčastejšie vykonané v mesiacoch jún (72 prípadov) a máj (71 prípadov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.