Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2022

Bratislava, 12. december 2023 – Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií ku koncu vlaňajška v zdravotníctve pracovalo 118 363 osôb. Z nich bolo 74,2 percent zdravotníckych pracovníkov, najväčší podiel tvorili sestry. Stúpajúci trend počtu lekárov od roku 2009 pokračoval aj vlani. Narastá aj počet praktických sestier – asistentov. Počas sledovaného obdobia rokov 2009-2022 došlo takmer k päťnásobnému nárastu počtu praktických sestier – asistentov.
 
Ku koncu roka 2022 bolo v rezorte zdravotníctva evidovaných 118 363 fyzických osôb (25 734 mužov a 92 629 žien) pracujúcich u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo v iných organizáciách zdravotníctva SR.
 
Z celkového počtu pracovníkov v zdravotníctve bolo 74,2 % zdravotníckych pracovníkov (z toho napr. 35,2 % sestier, 23,0 % lekárov, 6,0 % sanitárov, 5,8 % praktických sestier – asistentov, 5,3 % farmaceutov, 3,4 % zubných lekárov, 2,5 % fyzioterapeutov, 2,5 % zdravotníckych záchranárov, 2 % pôrodných asistentiek), 24,3 % nezdravotníckych pracovníkov a 1,5 % štátnych zamestnancov. Medziročne pribudlo v minulom roku 1 037 pracovníkov v zdravotníctve, z toho 1 026 zdravotníckych pracovníkov a 45 štátnych zamestnancov.
 
V minulom roku pracovalo v slovenskom zdravotníctve 20 234 lekárov (372,7 lekárov na 100 000 obyvateľov). Počet lekárov sa v posledných rokoch mierne zvyšoval, od roku 2009 pribudlo 2 436 lekárov (nárast o 13,7 %).
 
Počet zubných lekárov rástol miernejším tempom. Ku koncu roka 2022 ordinovalo na Slovensku 2 972 zubných lekárov (54,7 zubných lekárov na 100 000 obyvateľov SR), pričom oproti roku 2009 stúpol ich počet o 339 (nárast o 12,9 %).

 Počet lekárov a zubných lekárov za obdobie rokov 2009 – 2022
 
Počet zdravotných sestier na Slovensku od roku 2009 mierne klesá. V minulom roku pracovalo v systéme zdravotnej starostlivosti 30 910 sestier (569,4 sestier na 100 000 obyvateľov), čo predstavuje pokles o 280 sestier oproti roku 2021, avšak pri porovnaní s rokom 2009 to bolo menej až o 1 798 sestier.
 
Najintenzívnejší nárast v rámci sledovaného obdobia (2009-2022) sme zaznamenali v povolaní praktická sestra – asistent. Počet praktických sestier – asistentov sa medziročne zvýšil o 488 osôb a oproti roku 2009 došlo takmer k 5-násobnému nárastu ich počtu.

 Počet sestier a zdravotníckych asistentov za obdobie rokov 2009 – 2022
 
Z hľadiska vekovej štruktúry bolo najviac lekárov vo veku 60 a viac rokov (25,1 % lekárov) a 30 – 39 rokov (23,1 %). Zubní lekári boli najviac zastúpení vo vekovej skupine 30 – 39 rokov (28,2 % zubných lekárov), nasledovala veková skupina 60 a viac rokov (27,9 % zubných lekárov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.