Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2019

Bratislava, 5. február 2021 – Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií až štvrtina lekárov a každý tretí zubný lekár na Slovensku má viac ako 60 rokov. Kým počet lekárov v posledných rokoch mierne narastá, zdravotných sestier už dlhodobo ubúda.
 
Ku koncu roka 2019 pracovalo v rezorte zdravotníctva 110 778 fyzických osôb (23 913 mužov a 86 865 žien). V organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR pôsobilo 39,6 % pracovníkov, v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC 6,4 % a v pôsobnosti iných rezortov 1,9 % pracovníkov. Viac ako polovica (52,1 %) vykonávala povolanie v organizáciách v pôsobnosti iných zriaďovateľov (najmä v neštátnych zdravotníckych zariadeniach).
 
Z celkového počtu pracovníkov v zdravotníctve bolo 75,7 % zdravotníckych pracovníkov (z toho 37,3 % sestier, 23,2 % lekárov, 6,1 % sanitárov, 5,3 % farmaceutov, 4,2 % praktických sestier, 3,4 % zubných lekárov) a 22,9 % nezdravotníckych pracovníkov (zahŕňajúcich technicko-hospodárskych, robotníckych a prevádzkových, pedagogických, vedeckých a elektrotechnických pracovníkov). Štátnych zamestnancov pracujúcich na Ministerstve zdravotníctva SR, úradoch verejného zdravotníctva, Štátnom ústave pre kontrolu liečiv a v iných organizáciách bolo 1,3 %.

Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2019 G1 
Oproti roku 2018 stúpol počet všetkých pracovníkov v zdravotníctve v roku 2019 o 1 446 osôb. V rámci zdravotníckych pracovníkov v roku 2019 pribudlo 276 lekárov, 74 zubných lekárov, 248 sestier, 219 praktických sestier, 156 zdravotníckych záchranárov, 116 farmaceutických laborantov a 107 farmaceutov.
 
V roku 2019 pracovalo v slovenskom zdravotníctve 19 454 lekárov (356,4 lekárov na 100 000 obyvateľov SR). Počet lekárov za posledných desať rokov narastá. Od roku 2010 pribudlo v slovenskom zdravotníctve 1 344 lekárov (nárast o 7,4 %).
 
Počet zubných lekárov stúpal miernejším tempom. Ku koncu roka 2019 ordinovalo na Slovensku 2 853 zubných lekárov (52,3 zubných lekárov na 100 000 obyvateľov), pričom oproti roku 2010 sa ich počet zvýšil o 7,1 % (+ 190 osôb).

 Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2019 G2
Povolanie sestra vykonávalo v roku 2019 na Slovensku 31 309 osôb (573,6 sestier na 100 000 obyvateľov). Hoci počet zdravotných sestier na Slovensku dlhodobo klesá, v roku 2019 tento trend nepokračoval a ich počet sa medziročne zvýšil o 248. Pri porovnaní s rokom 2010 však počet sestier v roku 2019 klesol o 4,4 % (o 1 436 osôb).
 
Najintenzívnejší nárast v rámci sledovaného obdobia (2009 – 2019) sme zaznamenali v povolaní praktická sestra (do 1. 9. 2018 bolo toto povolanie označované ako zdravotnícky asistent). Počet praktických sestier sa zvýšil z 1 430 osôb v roku 2010 na 3 527 osôb v roku 2019, čo predstavovalo až 2,5-násobný nárast ich počtu.

 Pracovníci v zdravotníctve Slovenskej republiky v roku 2019 G3V zdravotníctve pracujú prevažne ženy (78,4 %) a nedochádza k výrazným medziročným zmenám. Podiel žien lekárok (vrátane zubných lekárok) z celkového počtu lekárov a zubných lekárov v roku 2019 predstavoval 58 %.
 
Z hľadiska vekovej štruktúry lekárov, podľa 10-ročných vekových skupín, bolo najviac lekárov vo veku nad 60 rokov (26,4 %), pričom vo veku 60 – 64 rokov bolo 10,9 % a vo veku 65 a viac rokov bolo 15,5 % lekárov. Pomerne veľký podiel tvorili aj lekári vo veku 40 – 49 rokov (22,4 %) a 30 – 39 rokov (21,4 %).
 
Z celkového počtu zubných lekárov najväčšiu časť (33,6 %) tvorili lekári nad 60-rokov, z toho vo veku 60 – 64 rokov ich bolo 12,5 % a vo veku 65 a viac rokov ich bolo až 21,2 %.
 
Sestry boli najpočetnejšie zastúpené vo vekových skupinách 40 – 49 rokov (37,5 %) a 50 – 59 rokov (28,0 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným štatickým výstupom.