Potraty v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 5. máj 2023 – Podľa najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií v minulom roku mierne stúpol počet umelých prerušení tehotenstva a nepokračoval tak dlhoročný klesajúci trend v počte interrupcií na Slovensku. Najviac umelých prerušení tehotenstva pri prepočte na 1 000 žien v danom veku podstúpili ženy vo veku 25 – 29 rokov. Na túto vekovú kategóriu pripadlo aj najviac spontánnych potratov.
 
Zdravotnícke zariadenia Slovenskej republiky nahlásili v minulom roku 11 526 potratov, z toho 275 potratov sa týkalo žien, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR. Oproti predchádzajúcemu roku 2021 klesol počet potratov o 4,8 % a pri porovnaní s rokom 1997 bol ich počet v roku 2022 nižší až o 58,6 %.
 
Z celkového počtu potratov tvorili 48,1 % (v počte 5 539) umelé prerušenia tehotenstva, nasledovali spontánne potraty (46,7 %; v počte 5 382), mimomaternicové tehotenstvá (3,7 %; v počte 424) a iné potraty (1,6 %; 181).
 
Počet umelých prerušení tehotenstva (UPT) na Slovensku už dlhodobo každoročne klesá, avšak v roku 2022 bolo zaznamenaných o 5,5 % interrupcií viac ako v roku 2021. Takmer 62 % žien podstúpilo interrupciu do ôsmeho týždňa tehotenstva.

Potraty žien s trvalým pobytom v SR

V roku 2022 bolo hlásených 11 251 potratov žien s trvalým pobytom v SR s medziročným poklesom o 4,0 %, avšak pri porovnaní s rokom 1997 klesol ich počet až o 59,5 %.
 
Všeobecná miera potratovosti dosiahla v roku 2022 hodnotu 9,1 potratov na 1 000 žien v reprodukčnom veku (15 – 49-rokov), a je to zároveň najnižšia hodnota od roku 1997 (19,4/1 000). 

 Potraty v Slovenskej republike v roku 2022
 
U žien s trvalým pobytom v SR bolo hlásených 5 360 spontánnych potratov. Najviac týchto potratov pripadalo na ženy vo veku 25 – 29 rokov (7,8 spontánnych potratov na 1 000 žien v danom veku) a 30 – 34 rokov (7,6/1 000 žien v identickom veku).
Až 41,7 % spontánnych potratov bolo hlásených u bezdetných žien. Spontánne potraty žien s jedným dieťaťom predstavovali 30,7 % z týchto potratov.
 
V minulom roku bolo v zdravotníckych zariadeniach vykonaných 5 288 umelých prerušení tehotenstva u žien s trvalým pobytom v SR, čo predstavuje medziročný nárast o 8,6 %. Najviac umelých prerušení tehotenstva na 1 000 žien v danom veku podstúpili ženy vo veku 25 – 29 rokov (7,3 UPT/1 000 žien v danom veku) a 20 – 24 rokov (7,1 UPT/1 000 žien). Z celkového počtu umelých prerušení tehotenstva bolo vykonaných 560 interrupcií, ktoré boli indikované zo zdravotných dôvodov týkajúcich sa matky alebo plodu. 

 Potraty v Slovenskej republike v roku 2022
Podľa územia trvalého pobytu ženy bolo najviac umelých prerušení tehotenstva v Banskobystrickom kraji (6,2 UPT na 1 000 žien v reprodukčnom veku daného kraja) a Nitrianskom kraji (5,4 UPT/1 000 žien), najmenej ich bolo v Prešovskom kraji (3,0 UPT/1 000 žien).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch a správe k publikovaným výstupom.