Potraty v Slovenskej republike 2019

Bratislava, 12. máj 2020 - Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2019 vykázaný mierny medziročný pokles potratov. Znížil sa počet umelých prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev.
 
Zdravotnícke zariadenia SR zaznamenali v roku 2019 spolu 15 106 potratov, z toho potraty žien bez trvalého bydliska v SR tvorili 1 346 prípadov. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich celkový počet znížil o 168 potratov, v dôsledku poklesu umelých prerušení tehotenstva (UPT) o 197 na 7 153 prípadov. Pokles UPT bol však evidovaný len u žien s trvalým bydliskom v SR (o 200 prípadov), u žien bez trvalého bydliska v SR medziročne vzrástol o 3 prípady. Potraty z dôvodu mimomaternicových tehotenstiev v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 27 na 471 v roku 2019. Medziročný nárast spontánnych potratov na 7 092 a pokles ostatných potratov na 390 bol spôsobený zmenou metodiky zaraďovania potratov (potraty s dg. O02.1 – Missed abortion – zadržaný potrat a dg. O02.8 – Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený sú od roku 2019 vykazované ako spontánne potraty). Umelé prerušenia tehotenstva (47,4 %) a spontánne potraty (46,9 %) tak tvorili vyrovnaný podiel, po nich nasledovali mimomaternicové tehotenstvá (3,1 %) a ostatné potraty (2,6 %).
 
Podiel potratov podľa druhu potratu
 Potraty v Slovenskej republike 2019 G1
Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR aj bez trvalého bydliska v SR.
 
Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo najviac UPT vykonaných v Nitrianskom kraji (35,7 %), nasledoval Banskobystrický (13,2 %), Košický (11,9 %) a Bratislavský kraj (11,4 %), najmenej umelých potratov bolo v Žilinskom kraji (5,3 %).
 
So zreteľom na vek plodu bolo najviac spontánnych potratov v 7. týždni (14,7 %), UPT v 8. týždni (25,3 %), ostatných potratov v 7. týždni (16,9 %) a potratov z dôvodu mimomaternicového tehotenstva v 6. týždni (18,7 %).
 
Potraty žien s trvalým bydliskom v SR
Za rok 2019 evidujeme 13 760 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR, čo je o 164 potratov menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčší podiel, vzhľadom na zmenu metodiky, predstavovali spontánne potraty (51,4 %), nasledovali UPT (42,3 %), mimomaternicové tehotenstvá (3,4 %) a ostatné potraty (2,8 %).
 
Umelé prerušenia tehotenstva žien každým rokom klesajú. Počet UPT sa medziročne znížil o 200 potratov z 6 024 v roku 2018 na 5 824 v roku 2019. V porovnaní s rokom 2009 ich počet klesol 1,7-násobne o 4 146 potratov a oproti roku 1997 až 3,6-násobne.
 
Najviac potratov na 1 000 žien v danom veku pripadalo v roku 2019 na ženy vo veku 20 – 24 rokov (7,3 ‰), nasledovali 25 – 29-ročné (6,6 ‰), 30 – 34-ročné (6,5 ‰) a 35 – 39-ročné (5,4 ‰) .
V období rokov 1997 – 2001 pripadalo najviac umelých prerušení tehotenstva na 1 000 žien vo veku 25 – 29 rokov, nasledujúcich pätnásť rokov ich bolo najviac u 30 – 34-ročných žien a od roku 2017 u 20 – 24-ročných žien.
 
Vývoj počtu umelých prerušení tehotenstva vo vekových skupinách žien
 Potraty v Slovenskej republike 2019 G2
Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR.
 
Z hľadiska kraja trvalého bydliska ženy sme najvyššiu všeobecnú mieru umelej potratovosti zaznamenali v Banskobystrickom (6,6 ‰), Nitrianskom (6,3 ‰) a Bratislavskom kraji (4,8 ‰), naopak najnižšiu v Prešovskom (2,9 ‰) a Žilinskom kraji (3,3 ‰).
 
Spontánne potraty v roku 2019 predstavovali 51,4 % (7 078) všetkých potratov žien s trvalým bydliskom v SR. Zmena (nárast) vo vývoji spontánnych potratov oproti roku 2018 je ovplyvnená zmenou metodiky vykazovania spontánnych a ostatných potratov. Potraty s dg. O02.1 (Missed abortion – zadržaný potrat) a dg. O02.8 (Iný abnormálny výtvor počatia, bližšie určený) sú od roku 2019 vykazované ako spontánne potraty.
 
Najviac spontánnych potratov pripadalo na ženy vo veku 30 – 34 rokov (9,5 na 1 000 žien v danom veku), 25 – 29 rokov (8,8/1 000) a 35 – 39 rokov (7,0/1 000).
 
Vývoj počtu spontánnych potratov vo vekových skupinách žien
 Potraty v Slovenskej republike 2019 G3Graf uvádza potraty žien s trvalým bydliskom v SR.
Znak zlomPotraty v Slovenskej republike 2019 znakznamená, že ide o prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických dôvodov.
 
Po zohľadnení kraja trvalého bydliska ženy sme zaznamenali najvyššiu mieru spontánnej potratovosti v Prešovskom (6,2 na 1 000 žien v reprodukčnom veku), Trnavskom (6,0 ‰) a Bratislavskom (5,7 ‰) a Žilinskom kraji (5,6 ‰), najnižšiu v Trenčianskom (4,5 ‰) a Banskobystrickom kraji (5,0 ‰).
 
V prípade maloletých dievčat do 14 rokov evidujeme 13 potratov, v tom 7 spontánnych a 6 UPT (ukončené do 12.týždňa zo zdravotných dôvodov). Vo vekovej skupine mladistvých 15 – 19-ročných bolo 947 potratov, v tom 376 spontánnych, 542 UPT, 16 iných potratov a 13 mimomaternicových tehotenstiev.
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch.