Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“

Bratislava, 19. november 2018
 
Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
 
Zámerom národného projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1-D)“ je implementovať:
  1. alternatívny mobilný spôsob autentifikácie a autorizácie zdravotníckeho pracovníka v systéme ezdravie a
  2. implementácia komunikačno-autentifikačného modulu pre prístup do systému ezdravie
Prvým cieľom štúdie je umožniť prístup do ezdravie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v teréne (najmä záchranári, ADOS pracovníci alebo lekári na vizite v nemocnici) prostredníctvom mobilného zariadenia.
 
Druhým cieľom je poskytnúť pre ambulantných zdravotníckych pracovníkov predkonfigurované zariadenie, ktoré bude obsahovať všetky aplikácie ezdravie a umožní zdravotníckym pracovníkom bezproblémový prístup do ezdravie a taktiež ho odbremení od riešenia prípadných IT problémov. Aplikáciou tohto návrhu sa zabezpečí efektívnejšie nasadzovanie aktualizácií centrálnych aplikácií, odbúra sa nutnosť inštalovať komponenty a aplikácie samotným zdravotníckym pracovníkom a zabezpečí sa plnohodnotná a efektívna podpora zdravotníckym pracovníkom zo strany NCZI.
 
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „ESO1-D“ je dostupný na webe www.nczisk.sk, CBA je zverejnená v MetaIS.
 
Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1-D)“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: Michaela.Kastlerova@nczisk.sk a pgk@vicepremier.gov.sk do 26. novembra 2018.
 
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 o 13:00 hod. v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, v Kongresovej sále.
 
Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 26. novembra 2018.

Príloha: Materiály na pripomienkovanie (ZIP, 17 MB)