Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
 
Úspešný štart ezdravia od začiatku minulého roka potvrdil, že Národné centrum zdravotníckych informácií dokáže pohnúť dopredu elektronizáciu zdravotníctva na Slovensku. Keďže sa NCZI osvedčilo pri tomto kľúčovom projekte, dostalo od ministerstva zdravotníctva na starosť aj ďalšie rozvojové projekty s cieľom zabezpečiť ich realizáciu a následnú prevádzku. Cieľom na najbližšie roky je expanzia ezdravia realizovaná prostredníctvom štúdii a projektov popísaných v to be stave časti architektúra tejto štúdie. Preto je potrebné rozšíriť existujúci vládny cloud o komunitný zdravotnícky cloud s dôrazom na vysokú bezpečnosť s cieľom v maximálnej možnej miere ochrániť vysoko citlivé zdravotné dáta občanov pred ich únikom a zneužitím. Plánuje sa sem umiestniť každý nový informačný systém, ktorý bude obsahovať údaje o zdravotnom stave osoby. Cieľom tejto štúdie je pripraviť vysoko bezpečné a prevádzkovateľné riešenie, ktoré poskytne služby v rozsahu preferovanej varianty pre nasledujúce oblasti:

  • Pre NZIS, aby mohol poskytovať vysoko dostupné a bezpečné existujúce elektronické služby zdravotníctva (eRecept, eVyšetrenie, eLab, eMedikáca, eObjednanie, Pacientsky sumár, NPZ, EZKO, Autentifikáciu ZPr a občana, registre a číselníky)
  • Pre nové rozvojové projekty popísané v TO BE stave v časti architektúra s cieľom vytvoriť nákladovo efektívne, bezpečné a vysoko dostupné prostredie pre ich prevádzku

Zároveň sa vybuduje nový architektonický rámec a Enterprise architektúra rezortu zdravotníctva s jasne definovanými pravidlami, ktoré budú musieť splniť novo vznikajúce riešenia, pokiaľ v zmysle zákona 305/2013 budú označené ako informačné systémy verejnej správy,ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, alebo obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu verejného zdravotného poistenia, ktoré budú pracovať s citlivými zdravotnými dátami.
 
Výsledkom projektu bude:

  • Vybudované primárne dátové centrum
  • Migrované ezdravie, platformový redizajn na nové architektonické princípy a technológie a migrácia existujúcich služieb NZIS do novej infraštruktúry
  • Pripravená infraštruktúra pre nové rozvojové projekty popísané v TO BE stave v časti architektúra

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“ je dostupný na webe www.nczisk.sk a v MetaIS.
 
Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti ezdravia“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 20. mája 2019.
 
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 21. mája 2019 od 13:00 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová ul. 2, Bratislava.
 
Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 19. mája 2019.