Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2022

Bratislava, 8. november 2023 – Oftalmologické ambulancie v roku 2022 sledovali vyše 773-tis. pacientov a nahlásili viac ako 1,8 mil. ich návštev. Počet pacientov s glaukómom (zeleným zákalom) na Slovensku stúpa. Vlani pribudlo do starostlivosti oftalmológov 36 811 pacientov s novodiagnostikovaným glaukómom, čo je vôbec najvyšší počet nových prípadov od roku 2013.
 
Oftalmologické ambulancie (vrátane odborných útvarov zameraných na mikrochirurgiu oka) v roku 2022 sledovali 773 861 pacientov a nahlásili 1 860 653 návštev. Na celkovom počte návštev sa pacienti s glaukómom podieľali 24,1 %, pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM) 9,7 % a pacienti s diabetes mellitus ako sprievodným ochorením 6,2 %.
 
Najviac pacientov s novozisteným ochorením vo vekovej skupine detí a mladistvých do 19 rokov bolo zaznamenaných s diagnózou strabizmus (škúlenie) v počte 5 088 pacientov (46,8/10 000 obyvateľov danej vekovej skupiny). Nasledovali diagnózy amblyopie (tupozrakosť) s 2 347 novodiagnostikovanými pacientami (21,6/10 000) a glaukómy (zelený zákal) s 1 318 pacientami (12,1/10 000).
 
Vývoj počtu sledovaných pacientov vo veku 0 – 18 rokov podľa vybraných diagnóz s diagnózou zistenou v sledovanom roku, 2013 – 2022

Poznámka: Ak bola osoba v sledovanom období liečená súčasne pre viacero diagnóz, je uvedená v každej skupine ochorení samostatne.
 
Významnejší medziročný nárast pacientov bol zaznamenaný u pacientov s novodiagnostikovaným glaukómom. Kým v roku 2021 malo diagnostikovaný glaukóm 876 detí a mladistvých do 19 rokov, vlani ich bolo už 1 318, čo je vôbec najvyšší počet novodiagnostikovaných pacientov v tejto vekovej kategórii v sledovanom období od roku 2013.
 
Medzi najčastejšie novozistené diagnózy u pacientov starších ako 19 rokov patrili glaukómy u 35 493 pacientov (81,7/10 000 obyvateľov danej vekovej skupiny), pseudofakia (stav po implantácii vnútroočnej šošovky) u 31 451 pacientov (72,4/10 000) a suchá aj vlhká forma vekom podmienenej degenerácii makuly u 18 575 pacientov (42,8/10 000).
 
Počet pacientov prepočítaný na 10 tisíc obyvateľov s novodiagnostikovaným glaukómom má stúpajúci trend. V roku 2022 medziročne stúpol počet nových prípadov s glaukómom u dospelých pacientov o 13,9 % a dosiahol najvyššiu hodnotu v sledovanom období od roku 2013.
 
Vývoj počtu sledovaných pacientov starších ako 19 rokov podľa vybraných diagnóz s diagnózou zistenou v sledovanom roku, 2013 – 2022

Poznámka: Ak bola osoba v sledovanom období liečená súčasne pre viacero diagnóz, je uvedená v každej skupine ochorení samostatne.
 
S úplnou alebo praktickou slepotou sledovali v roku 2022 oftalmologické ambulancie 286 pacientov do 19 rokov a 1 668 pacientov starších ako 19 rokov.
 
Podľa územia sídla ambulancie bolo najviac sledovaných pacientov po prepočte na 10 tisíc obyvateľov v Bratislavskom (1 745,7/10 000 obyvateľov) a Košickom kraji (1 742,2/10 000 obyvateľov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.