Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022

Bratislava,13. december 2023 – Počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami stúpa. Ambulantní kardiológovia v minulom roku pravidelne sledovali vyše 720-tisíc pacientov. Najčastejšie ich liečili na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.
 
Počet pravidelne sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách od roku 2009 narastá. Aj v roku 2022 ich počet medziročne vzrástol o 3,2 % a ambulantní kardiológovia sledovali celkovo 720 122 pacientov (1 326,5 osôb na 10 000 obyvateľov).
 Vývoj počtu sledovaných osôb podľa pohlavia v kardiologických ambulanciách k 31.12. daného roka, roky 2009 – 2022

Po prepočítaní na počet obyvateľov v danej vekovej skupine prišlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k najvyššiemu nárastu počtu sledovaných osôb vo vekovej skupine 85 a viac rokov (o 8,3 %) a u detí a mladistvých do 25 rokov (o 8,1 %).
 
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2022 bolo najviac sledovaných pacientov s hypertenznými chorobami (242 457 pacientov), ischemickými chorobami srdca (173 398 pacientov) a poruchami srdcového rytmu (157 501 pacientov). Nasledovali diagnózy chronické zlyhávanie srdca (43 522 pacientov) a kardiomyopatie (13 669 pacientov).
 
Počet sledovaných osôb s kardiovaskulárnymi chorobami prepočítaný na 10 000 obyvateľov má dlhodobo stúpajúci trend. Najvyšší medziročný nárast počtu sledovaných osôb bol zaznamenaný pri chronickom zlyhávaní srdca a to o 9,3 %.
 Vývoj počtu sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách k 31. 12. daného roka podľa skupín diagnóz v rokoch 2009 – 2022

Najčastejšie navštevovanými boli kardiologické ambulancie v Bratislavskom kraji (218 752 návštev) a v Košickom kraji (238 895 návštev), najmenej v Trnavskom kraji (97 486 návštev). Najviac sledovaných pacientov nahlásili ambulancie v Košickom kraji (130 939 pacientov) a v Prešovskom kraji (119 430 pacientov), najmenej v Trnavskom kraji (33 072 pacientov).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.