Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2019

Bratislava, 17. marec 2021 – Počet pravidelne sledovaných pacientov v kardiologických ambulanciách stúpa. V roku 2019 presiahol ich počet 700-tisíc a najčastejšie sa liečili pre hypertenzné choroby a ischemické choroby srdca. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií o činnosti kardiologických ambulancií v SR v roku 2019.
 
Počas roka 2019 bolo v pravidelnej starostlivosti kardiológov sledovaných 705 767 osôb. Počet sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách od roku 2009 stúpa. V roku 2019 vzrástol ich počet o 11 % oproti roku 2018, v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšil až o 50 %.

 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2019 G1
Nárast počtu sledovaných osôb je zrejmý vo všetkých vekových skupinách. Najvýraznejší, takmer 3-násobný nárast osôb oproti roku 2009 bol u najstarších pacientov vo veku 85 a viac rokov a takmer 2-násobný nárast vo vekovej kategórii 75 – 84 rokov. V stredných vekových skupinách vzrástol ich počet približne o 40 %.
 
V roku 2019 bolo s hypertenznými chorobami sledovaných 232 966 pacientov (426,9/10 000 obyvateľov), s ischemickými chorobami 168 422 pacientov (308,6/10 000) a poruchami srdcového rytmu 149 198 pacientov (273,4/10 000). Od roku 2009 bol zaznamenaný najvyšší nárast pacientov s hypertenznými chorobami (o 88,1 %), poruchami srdcového rytmu (o 72,8 %) a chronického srdcového zlyhávania (o 71,4 %).
 Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2019 G2Najviac sledovaných pacientov evidovali v roku 2019 ambulancie v Košickom (134 333 pacientov) a v Prešovskom kraji (127 771 pacientov), najmenej v Trnavskom kraji (49 810 pacientov). Najviac nových pacientov bolo prijatých v Prešovskom (28 423 pacientov) a Žilinskom kraji (15 528), najmenej v Trenčianskom kraji (8 553).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a správe k publikovaným výstupom.
 
Prezentované údaje vychádzajú zo zberu a spracovania štatistického zisťovania A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie.