Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“

Národné centrum zdravotníckych informácií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa Prípravnej trhovej konzultácie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Zvýšenie dostupnosti eZdravia (ZDE)“.
 
Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti v programovom období 2014 – 2020. Cieľom je upresniť návrh riešenia pripravovaného projektu prostredníctvom pracovných konzultácii s odbornými reprezentantmi IT firiem, ktoré majú skúsenosti s podobnými riešeniami.
 
Úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácií sa uskutoční dňa 24.4.2019 o 9:00 v zasadačke č. 507 v Národnom centre zdravotníckych informácii na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave. Priebeh úvodného stretnutia bude zaznamenávaný. Súčasťou úvodného stretnutia bude:

 • Prezentácia pripravovaného projektu
 • Poskytnutie potrebných podkladov min. v rozsahu ŠÚ v MetaIS

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte do 23.4.2019 do 12.00 hod. na adrese: michaela.kastlerova@nczisk.sk. Do e-mailu prosím uveďte názov spoločnosti, IČO a počet prihlásených účastníkov. Z kapacitných dôvodov žiadame o účasť najviac dvoch zástupcov z jednej spoločnosti.
 
Hlavným motivátorom národného projektu „Zvýšenie dostupnosti eZdravia“ (ZDE) je rozšíriť katalóg služieb o také služby, ktoré umožnia prevádzkovať vysoko bezpečné a prevádzkovateľné riešenie pre Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) a nové projekty v rezorte zdravotníctva. Pre potreby zvýšenia dostupnosti elektronických služieb poskytovaných informačným systémom NZIS pre občanov, zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zabezpečenia kontinuálnej zdravotnej starostlivosti, musí toto riešenie vyriešiť existujúce problémové oblasti:

 • Dostupnosť elektronických služieb zdravotníctva na úrovni 95%
 • Obmedzený dynamicky poskytovaný výkon
 • Zastaraný dizajn platforiem a problematická migrácia na novšie verzie
 • Zastarané architektonické princípy
 • Riziko kompromitácie eZdravia
 • Zastaraný monitoring bezpečnostných incidentov
 • Zastaraný monitoring prevádzkových incidentov
 • Dlho trvajúci release manažment
 • Chýbajúci automatizovaný devops a heterogenita prostredia
 • Zastaraná infraštruktúra

Zároveň sa projektom ZDE vybuduje nový architektonický rámec a Enterprise architektúra rezortu zdravotníctva s jasne definovanými pravidlami, ktoré budú musieť splniť novo vznikajúce riešenia, pokiaľ v zmysle zákona 305/2013 Z. z. budú označené ako informačné systémy verejnej správy, ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu verejného zdravotného poistenia, ktoré budú pracovať s citlivými zdravotnými dátami.
 
Samotnú štúdiu uskutočniteľnosti k pripravovanému projektu nájdete v MetaIS pod ID SU_333.

Aktualizácia 29.4.2019
 • Dňa 24.4.2019 prebehlo úvodné stretnutie k prípravnej trhovej konzultácii (PTK). V súlade metodikou ÚPVII prebehlo oslovenie trhu ako prvý procesný krok, na ktorom bola odprezentovaná štúdia uskutočniteľnosti a poskytnutá dokumentácia potrebná na zodpovedanie otázok. Záujem prejavili 4 subjekty na základe zverejnenej informácie zo dňa 18.4.2019 na webovom sídle NCZI. Týmto sa zúčastneným subjektom chceme poďakovať za prejavený záujem pripraviť návrhy riešení na zverejnené otázky do 30.4.2019.
  O výsledkoch priebehu PTK a jeho výstupoch Vás budeme informovať na webovom sídle NCZI v súlade s harmonogramom zverejnenom v prílohe k PTK a metodickým pokynom ÚPVII.
 • Zverejnené podklady pre PTK sú dostupné tu: Súbor ZDE_PTK_NCZI_Dokumentacia.rar

Aktualizácia 3.5.2019
 • Dňa 2.5.2019 bol realizovaný individuálny workshop s firmou Asseco Central Europe, a.s., k zaslanému vypracovaniu otázok v PTK
 • Dňa 2.5.2019 bol realizovaný individuálny workshop s firmou InterWay, a.s. k zaslanému vypracovaniu otázok v PTK
 • Všetky podnety zo zodpovedaných otázok boli zohľadnené v pripravovanej štúdii uskutočniteľnosti