Zdravotnícka ročenka 2014

Štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva SR prináša Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2014, ktorú pravidelne vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií. Publikácia poskytuje prierez ukazovateľmi zdravotníckej štatistiky v šiestich tematických okruhoch: demografia, zdravotný stav obyvateľstva, sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo, ekonomické ukazovatele, medzinárodné porovnania.
 
Demografia
K 31. decembru 2014 mala Slovenská republika 5 421 349 obyvateľov. V slovenskej populácii dlhodobo prevláda vyšší podiel žien (51,3 %) ako mužov. Aj keď pri narodení prevláda počet narodených chlapcov nad počtom dievčat, pomer sa mení v priebehu ďalších rokov života. Prevaha mužov pokračuje približne do päťdesiateho roku veku, kedy kvôli ich vyššej úmrtnosti rastie počet žien a ten sa v nasledujúcich vekových kategóriách ešte zvyšuje.
Naďalej pretrváva trend starnutia obyvateľstva, na ktorý má vplyv aj zvyšujúca sa stredná dĺžka života pri narodení. V roku 2014 dosiahla nádej na dožitie pri narodení 73,19 roka u mužov a 80 rokov u žien.
V roku 2014 sa v SR narodilo 55 033 živonarodených detí, z toho najviac v Prešovskom a Košickom kraji. Oproti roku 2013 vzrástol počet živonarodených detí o 210. Pokiaľ ide o úmrtnosť, v roku 2014 zomrelo 51 346 osôb, čo bolo o 743 menej ako v roku 2013. Najviac osôb zomrelo na choroby obehovej sústavy. Druhou najčastejšou a narastajúcou príčinou smrti u oboch pohlaví sú nádory. U mužov prevládali zhubné nádory priedušiek a pľúc, hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor prostaty. Najčastejšou príčinou smrti žien bol zhubný nádor prsníka, hrubého čreva a konečníka ako aj priedušiek a pľúc.
 
Zdravotný stav obyvateľstva
V zariadeniach ústavnej starostlivosti bolo v roku 2014 spolu ukončených 1 184 486 hospitalizácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ich počet stúpol o 19 371 prípadov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch najčastejším dôvodom na hospitalizáciu u oboch pohlaví boli choroby obehovej sústavy, choroby tráviacej sústavy a nádory.
Vo výskyte prenosných ochorení bola v roku 2014 v SR priaznivá situácia. Mierne stúpajúca tendencia bola zaznamenaná pri niektorých závažných nákazách, ako vírusové hepatitídy, parotitída, pertussis, HIV/AIDS. V porovnaní s rokom 2013 vzrástol výskyt vírusových hepatitíd (VH) až o 89 %. Čo sa týka HIV infekcie, u občanov SR i cudzincov bolo v sledovanom roku vykázaných 86 nových prípadov (83 u občanov SR), čo je o 4 % viac ako v roku 2013.
V roku 2014 bolo v národnom registri pacientov s tuberkulózou hlásených 336 prípadov tuberkulózy (TBC). Chorobnosť na TBC každoročne klesá (od roku 2005 je to pokles o 407 prípadov), okrem roku 2013 kedy bol zaznamenaný nárast. Z ostatných netuberkulóznych ochorení bolo v pneumologických ambulanciách najviac dispenzarizovaných pacientov liečených na asthmu bronchiale a na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.
Diabetologické ambulancie evidovali 339 419 dispenzarizovaných diabetikov, z toho 23 613 ich bolo diagnostikovaných v posledných 12 mesiacoch. Pri prvom type DM pribudlo v sledovanom roku 1 531 nových pacientov a najviac ich bolo vo veku od 20 do 39 rokov. Druhý typ DM sa objavuje najmä vo vyšších vekových kategóriách, kde ich z celkového počtu nových pacientov (20 259) pribudlo najviac vo veku 50 rokov a viac.
V nefrologických ambulanciách bolo v roku 2014 pre ochorenie sledovaných 45 367 detských pacientov a vo vekovej skupine 19 a viacročných to bolo 135 151 pacientov. Do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo zaradených 4 302 pacientov.
V sledovanom období bolo zaznamenaných 373 chorôb z povolania, čo je o 72 viac ako v predošlom roku (nárast o 23,9 %). Najčastejšou chorobou z povolania bola choroba kostí, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín.
V psychiatrických ambulanciách bolo vyšetrených pacientov 382 665 pacientov. Oproti roku 2013 ich počet vzrástol o 2,5 %. Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 64 365 osobám, čo je o 8,9 % viac ako v roku 2013.V ústavnej psychiatrickej starostlivosti bolo zaznamenaných 44 010 hospitalizácií. Najčastejšou diagnózou bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu.
V gynekologických ambulanciách bolo evidovaných 65 469 tehotných žien, čo je o 8 % viac ako v roku 2013, pričom viac ako 1/3 žien malo rizikové a ohrozené tehotenstvo. Potratom bolo predčasne ukončených 15 628 tehotenstiev. Z celkového počtu potratov tvoria 48 % umelé prerušenia tehotenstva (UPT), ktorých počet sa medziročne znížil o 498, čím pokračuje dlhodobý klesajúci trend UPT v SR.
Do Národného registra vrodených chýb (VCH) bolo v roku 2014 hlásených 1 563 detí s VCH, čo je takmer rovnaký počet ako v roku 2013 (1 596).
 
Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení
Ku koncu roku 2014 bolo v SR evidovaných 11 971 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkovali 13 040 zdravotníckych zariadení.
Sieť ústavnej zdravotnej starostlivosti pozostávala zo 174 zdravotníckych zariadení, v tom bolo 73 všeobecných a 44 špecializovaných nemocníc, 17 liečební, 7 hospicov, 5 domov ošetrovateľskej starostlivosti, 27 zariadení kúpeľnej starostlivosti a 1 zariadenie biomedicínskeho výskumu. V uvedených zdravotníckych zariadeniach bolo k dispozícii 42 352 postelí. Na jedného lekára pripadalo 5 postelí a na jednu zdravotnú sestru priemerne 1,9 postele. Počet ukončených hospitalizácií v roku 2014 dosiahol 988 691, priemerná dĺžka hospitalizácie bola 7,8 dňa.
 
Pracovníci a zdravotnícke školstvo
V zdravotníctve SR ku koncu roku 2014 pôsobilo 105 382 fyzických osôb. Najväčšiu skupinu z počtu zdravotníckych pracovníkov predstavujú sestry (39,1 %) a lekári, ktorí vrátane zubných lekárov, tvoria 26,6 % z celkového počtu zdravotníckych pracovníkov. V zastúpení pohlaví pracovníkov v zdravotníctve nedochádza k väčším zmenám. Dlhodobo je prevaha pracujúcich žien, ktoré tvoria až 78 %. Podiel žien – lekárok z celkového počtu lekárov a zubných lekárov je 58 %.
Na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky pripadalo 342,6 lekárov, 48,7 zubných lekárov a 574,9 sestier.
 
Na lekárskych fakultách v odboroch lekárskych vied k 31. 10. 2014 študovalo 4 575 osôb slovenského štátneho občianstva, z toho 3 997 študentov v odbore všeobecné lekárstvo a 578 študentov v odbore zubné lekárstvo. Štúdium farmácie ukončilo 309 absolventov slovenského a 71 absolventov iného štátneho občianstva. Na stredných zdravotníckych školách k 15. 9. 2014 študovalo spolu 10 777 študentov v dennej i externej forme.
 
Ekonomické ukazovatele
V kapitole sú uvedené údaje o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a taktiež aj údaje o spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
 
V roku 2014 sme spotrebovali 83 658 230 balení liekov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Celková úhrada poisťovní za tieto lieky dosiahla sumu 853 150 996 €. Doplatok pacientov bol 140 196 113 €.
Ďalšiu skupinu liekov hradených z verejného zdravotného poistenia tvorili tzv. životzachraňujúce lieky, ktorých sa v roku 2014 spotrebovalo vyše 26 miliónov balení. Výška úhrady poisťovní v tomto prípade bola 199 088 343 €.
 
Medzinárodné porovnania
Kapitola ponúka porovnanie vybraných demografických ukazovateľov a ukazovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a ďalších európskych členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s poslednými dostupnými údajmi. Zdrojom údajov je databáza OECD Health Statistics 2015.
 
Poznámka
Ročenka je zostavená z dát spracovaných v Národnom centre zdravotníckych informácií, výsledkov spracovaní Štatistického úradu SR, zisťovaní Ministerstva školstva SR, údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a Národného ústavu tuberkulózy vo Vyšných Hágoch. Zdrojom dát pri porovnaní Slovenska s inými krajinami je databáza OECD a Eurostatu.