Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky

Od 1. júna 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 107/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.

Vyhláška ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky, upravuje detailnú technickú špecifikáciu štandardov zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.

Ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky a ich náležitosti, ktoré slúžia pri poskytovaní údajov v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Vyhláška vymedzuje štandardy zdravotníckej informatiky používané v zdravotníctve a štandardy pre informačné systémy verejnej správy preberané špecificky pre poskytovanie údajov v národnom zdravotníckom informačnom systéme. Vyhláška obsahuje Prílohu č.1, v ktorej sa upravuje zoznam číselníkov zdravotníckej informatiky a Prílohu č. 2, ktorá obsahuje zoznam preberaných štandardizovaných číselníkov.