Vrodené chyby v SR 2014

Bratislava, 6. február 2017- Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií Vrodené chyby v SR 2014 prezentuje analytické pohľady, ktorými odbornej verejnosti v širšej miere ako doteraz predkladá podrobnejšie informácie o počte detí s vrodenými chybami (VCH) v SR vrátane viacerých vybraných ukazovateľov, ktoré prispievajú k objektívnejšej interpretácii epidemiologickej situácie v SR v danej problematike.
 
Obsahom publikácie sú údaje o počte detí s VCH v dvoch vekových kategóriách (živonarodené deti narodené v roku 2014 s VCH zistenou do 1 roku ich života a deti do 14 rokov, u ktorých sa VCH diagnostikovala v roku 2014), o celkovej incidencii detí s VCH na úrovni SR i krajov, o špecifickej incidencii detí s VCH podľa typu a špecifikácie orgánového postihnutia ako aj údaje o frekvencii jednotlivých VCH u detí.

 
Incidencia1) detí s vrodenou chybou na 1 000 živonarodených detí v SR a krajoch SR v roku 2014

Vrodené chyby v SR 2014 G1

1) Ide o živonarodené deti v roku 2014 (1 500 detí) podľa trvalého bydliska matky, u ktorých sa VCH diagnostikovala v roku 2014 (prípadne v roku 2015 u detí do 1 roka ich života).
 

Incidencia1) detí s vrodenou chybou na 1 000 detí do 14 rokov v SR a krajoch SR v roku 2014

Vrodené chyby v SR 2014 G2

1) Ide o živonarodené deti (v roku 2014 a pred rokom 2014) s hlásenou VCH diagnostikovanou v roku 2014, prípadne v roku 2015 u detí s VCH zistenou do 1 roka života dieťaťa (1 559 detí) podľa trvalého bydliska matky.
 
Publikácia obsahuje aj informácie o novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti detí s VCH v rámci celkovej novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti detí v SR ako aj letalite detí s VCH do 28.dňa a do 1 roka života.
 
Vývoj miery incidencie detí s vybranými VCH v SR je prezentovaný za 21 rokov s podrobnejšou analýzou detí s chromozómovými anomáliami, najmä detí s Downovým syndrómom.
 
Špecifické údaje, charakterizujúce situáciu v oblasti prenatálnej genetickej diagnostiky plodu s efektivitou záchytu chromozómových anomálií v SR, uvádza príspevok hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre klinickú genetiku.
 
Autori veria, že predkladaná publikácia bude podnetom pre ďalšie analýzy, ktoré obohatia odbornú i laickú verejnosť o argumenty pre čo najoptimálnejší manažment starostlivosti detí s VCH.