Systém ezdravie sa pripravuje na elab

Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ systému ezdravie pripravuje zavedenie nového komponentu do systému – komunikačného modulu elab gateway.
 
Postupné zavádzanie funkcionality elab do praxe je jednou z hlavnou priorít NCZI v roku 2020. Jej aktívne využívanie poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti bude znamenať, že výsledky z laboratórnych vyšetrení budú do systému ezdravie zapisovať aj poskytovatelia laboratórnej diagnostiky. Okrem už spomínaného postupného nahrávania laboratórnych výsledkov sa bude zavádzať pilotné riešenie spracovania elektronickej laboratórnej žiadanky a štandardu pre jej zjednotenie a vizualizáciu na národnej úrovni.
 
V súlade s požiadavkami na štandardizáciu dát, rozhraní a kódovania v EÚ, sa NCZI rozhodlo odštartovať proces unifikácie laboratórnych vyšetrení prostredníctvom zavedenia, prispôsobenia a implementácie medzinárodného číselníka LOINC pre potreby slovenského zdravotníctva a vykazovania laboratórnej zdravotnej starostlivosti.
 
LOINC – Logical Observation Identifiers, Names and Codes je univerzálnym kódovaním pre všetky merania, testy a ďalšiu diagnostiku. LOINC má viac ako 25-ročnú históriu. Vznikol spojením viacerých významných číselníkov. Vydáva ho medzinárodná nezisková organizácia pri Univerzite v Indiane – Regenstrief. LOINC dnes aj na Slovensku bude slúžiť ako komunikačný jazyk pre laboratórne vyšetrenia a predstavuje sadu jasných identifikátorov, kódov a názvov vyšetrení pri rôznych metódach laboratórnej diagnostiky.
 
Pre zabezpečenie rýchleho a správneho poskytovania aktuálnych alebo historických výsledkov, optimalizáciu aktualizácií údajov a kontrolu indikačných obmedzení a nastavenie rozhraní na zdravotné poisťovne je potrebné v systéme ezdravie vybudovať komunikačný modul elab gateway, prostredníctvom ktorého sa zdravotné poisťovne zapoja do komunikácie s ostatnými partnermi. Po jeho zavedení budú mať partneri (pacienti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, partneri laboratórnej diagnostiky, ministerstvo zdravotníctva a ďalší) v systéme možnosť:
 
  • Získať optimalizovaný prehľad o historických laboratórnych žiadankách a výsledkoch laboratórnych vyšetrení pacienta.
  • Získať optimalizovaný prehľad o aktuálne platných výsledkoch pacienta.
  • Integrovať sa na rozšírené služby ezdravie v laboratórnej diagnostike s online kontrolou žiadaniek na laboratórne vyšetrenia.
  • Postupne znižovať administratívnu
  • Postupne minimalizovať objem papierovej dokumentácie o žiadankách a výsledkoch laboratórnych vyšetrení.

Prínosom nových funkcií modulu elab gateway, ktorý bude súčasťou NZIS, bude nastavenie komunikačných a kontrolných mechanizmov so zdravotnými poisťovňami. Po plnom zavedení modul pomôže minimalizovať duplicitné odbery, skráti doby čakania na výsledky a prispeje k efektívnejšej liečbe. Samozrejmosťou bude doplnenie nových atribútov a funkcionalít do prehľadu laboratórnych vyšetrení v elektronickej zdravotnej knižke občana. Lekár prostredníctvom elektronickej žiadanky a následnej kontroly žiadanky v zdravotnej poisťovni pacienta overí, či mu boli robené podobné vyšetrenia a ak také existujú, systém lekárovi poskytne potrebné výsledky z laboratórnych vyšetrení.
 
NCZI v súvislosti s dodávkou komunikačného modulu elab gateway v podmienkach rezortu zdravotníctva spustilo revereznú verejnú súťaž ako nadlimitnú zákazku na služby. Predmet zákazky sa delí na tri časti: opis potreby vytvorenia komunikačného modulu elab gateway, opis štruktúry a funkcionalít komunikačného modulu elab gateway a zoznam požiadaviek k dodávke komunikačného modulu elab gateway.
 
Jednotlivé aktivity a výstupy plnenia predmetu zákazky budú vykonávané v súlade s platnými a schválenými projektovými a zmluvnými požiadavkami. Dielo vrátane jeho uvedenia do prevádzky bude zrealizované najneskôr do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, ktorú NCZI uzatvorí s víťazným uchádzačom.
 
Predpokladaná hodnota zákazky za dodanie diela, t. j. komunikačného modulu elab gateway je 6 290 835,00 € bez DPH.