Svetový deň tuberkulózy

Tlačová správa, 20. marec 2015 – Svetovým dňom tuberkulózy, ktorý pripadá na 24. marca, si každoročne pripomíname, že v mnohých krajinách na toto ochorenie ešte aj dnes trpí a zomiera mnoho ľudí. Údaje za Slovensko o tomto závažnom infekčnom ochorení sú evidované v Národnom registri pacientov s tuberkulózou, ktorého správcom je Národné centrum zdravotníckych informácií. Vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je stabilizovaný. Oproti roku 2013 počet prípadov TBC klesol o 65 prípadov.
 
Národnému ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, ktorý je spracovateľom dát pre Národný register pacientov s tuberkulózou, bolo v roku 2014 nahlásených celkovo 336 prípadov tuberkulózy (197 mužov a 136 žien). Počet novozistených prípadov bol 294 a v 42 prípadoch išlo o recidívy tuberkulózy. U detí do 14 rokov evidujeme 46 prípadov, čo je o 8 viac ako v roku 2013. Prevažovala pľúcna forma tuberkulózy s 277 prípadmi. V 59 prípadoch išlo o mimopľúcnu formu, najčastejšie o tuberkulózu chrbtice (17 prípadov). Oblasť s najvyšším výskytom tohto ochorenia je Prešovský (107 prípadov) a Košický (64 prípadov) kraj. Najnižší výskyt zaznamenávame v Trnavskom kraji (18 prípadov). V roku 2014 zomrelo na tuberkulózu 7 pacientov, 13 prípadov bolo registrovaných ako úmrtie pacienta s TBC.
 
TBC v štatistikách WHO
 
Podľa WHO predstavuje tuberkulóza stále hrozbu v mnohých častiach zeme, hlavne v rozvojových krajinách. A to napriek tomu, že od roku 1990 miera úmrtnosti na TBC klesla až o 45%. Od roku 2000 do roku 2013 sa vďaka adekvátnej diagnostike a liečbe tuberkulózy podarilo zachrániť okolo 37 miliónov životov. Až 86% ľudí, ktorí ochoreli na tuberkulózu a bola im poskytnutá adekvátna liečba v roku 2012 boli aj úspešne vyliečení.
 
V roku 2013 ochorelo na TBC celosvetovo približne 9 miliónov ľudí (z toho 1,1-milióna prípadov medzi HIV pozitívnymi pacientmi) a 1,5-milióna ľudí jej podľahlo. V spomínanom roku sa tuberkulózou nakazilo 550-tisíc detí. Najvyšší počet prípadov TBC podľa regiónov bol v Ázii (56%) a v Afrike (29%). Len krajiny ako India a Čína samostatne predstavovali 24% a 11% z celkového počtu prípadov. Ďalšie krajiny s najvyšším výskytom TBC boli Nigéria, Pakistan, Indonézia a Juhoafrická republika. Multirezistentnou formou TBC, ktorá je odolná voči štandardnej liečbe antituberkulotikami, sa globálne nakazilo 480-tisíc ľudí s viac ako polovicou týchto prípadov v Indii, Číne a Ruskej federácii. Na Slovensku bolo v roku 2014 hlásených celkovo 7 pacientov infikovaných multirezistentnými kmeňmi TBC.
 
Cieľom novej stratégie WHO je do roku 2025 znížiť počet úmrtí na TBC o 50% v porovnaní s rokom 2015. Do roku 2035 je víziou znížiť úmrtnosť dokonca až o 95%. Stratégia rovnako predpokladá zníženie počtu novozistených prípadov do roku 2025 o 50% v porovnaní s aktuálnym rokom a do roku 2035 až o 90%.
 
Odhadovaná incidencia TBC na 100 000 obyvateľov za rok 2013 (WHO)
Svetový deň tuberkulózy G1 
Poznámka: Krajiny s incidenciou nižšou ako 40 na 100-tisíc obyvateľov sú krajiny s nízkym výskytom TBC.
 
Počet nahlásených prípadov TBC v SR v r. 2014 podľa veku a pohlavia
Svetový deň tuberkulózy G2 
Zdroj: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH)
 
Počet nahlásených prípadov TBC v r. 2014 podľa krajov SR
Svetový deň tuberkulózy G3 
Zdroj: NÚTPCHaHCH

Počet prípadov TBC na Slovensku v roku 2014 podľa vekových skupín
Svetový deň tuberkulózy G4 
Zdroj: NÚTPCHaHCH