Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

Tlačová správa, 3. júl 2017- Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť „správne informácie, v správny čas a na správnom mieste“ vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, a tým aj k zvyšovaniu kvality života všetkých občanov.
Systém elektronického zdravotníctva je zložitý informačný systém, ktorý na národnej úrovni zhromažďuje vybrané údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti občanom. Žiadne iné systémy nezabezpečia takú komplexnosť informácií o zdraví pacientov ako práve elektronické zdravotníctvo. Kľúčovou požiadavkou v jeho budovaní je aj vysoká úroveň bezpečnosti zdravotných záznamov pacientov. Po implementácii elektronického zdravotníctva dôjde k zvýšeniu bezpečnosti oproti dnešnému stavu.
 
„Po zavedení elektronického zdravotníctva na národnej úrovni sa bezpečnosť zdravotných záznamov pacientov zvýši,“ spresnil riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš.
 
V súčasnosti systém obsahuje 53 aplikácií. Každá aplikácia sa skladá z viacerých samostatných modulov. Aplikácie sú z bezpečnostných dôvodov umiestnené na 86 fyzických serveroch a ďalších 77 virtuálnych serveroch. Spolu teda na 163 serveroch. Všetky servery sú ošetrené prísnymi bezpečnostnými pravidlami a prvkami. Overený prístup k serverom a dátam v súčasnosti zabezpečuje 39 fyzických bezpečnostných zariadení.
 
Zavádzanie elektronického zdravotníctva na Slovensku do praxe je dlhodobý proces a realizuje sa viacerými projektmi. Doteraz boli uskutočnené:

  • Elektronické služby zdravotníctva
  • Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

Oba projekty elektronického zdravotníctva boli ukončené v decembri 2015. Systém je teda funkčný v rámci funkcionalít ako elektronická zdravotná knižka občana, Národný portál zdravia /www.npz.sk/, medikácia, preskripcia /recepty/ a dispenzácia, záznamy z vyšetrení, výmenné lístky a ďalšie.
 
V 2016 bola realizovaná pilotná prevádzka elektronického zdravotníctva na vybranej množine lekárov a lekární s cieľom otestovania pripraveného riešenia v praxi. Na základe skúseností z pilotnej prevádzky boli navrhnuté zmeny funkčnosti a procesov s cieľom odstránenia zistení, ktoré limitovali použitie riešenia v praxi.
 
NCZI postupne pripája do systému ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti /PZS/. Ku koncu roka 2017 NCZI predpokladá už plošné využívanie systému elektronického zdravotníctva.
Hlavnou úlohou NCZI je teda počas roka 2017 ukončenie implementácie elektronického zdravotníctva a jeho uvedenie do praxe. Podľa súčasne platnej legislatívy od 1. januára 2018 budú všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, a teda plne využívať systém elektronického zdravotníctva.
 
Pre masívne nasadenie a riešenie viacerých paralelných problémov je potrebné zabezpečiť jednotnú koordináciu viacerých činností, pričom sú tieto uskutočňované priebežne počas roka 2017. Jednou z podstatných aktivít je obnova a výkonnostné posilnenie infraštruktúry, nakoľko:
  • systém elektronického zdravotníctva je pripravený v produkčnom a pred-produkčnom prostredí, ktoré tvoria samostatné a oddelené celky /obnova sa týka oboch prostredí/
  • existujúca infraštruktúra bola obstarávaná v troch celkoch /roky 2009, 2011, 2013/, pričom množstvo komponentov je už po skončení alebo tesne na hranici životnosti
  • od 01.05.2017 je prevádzka infraštruktúry bez garancie doby opravy
  • výkonnostne súčasná infraštruktúra nepostačuje na predpokladanú záťaž /do úvahy sa berie aj prevádzková výkonnostná rezerva/
  • od 01.05.2017 sú prvé zariadenia v stave „neservisovateľné“ výrobcom
  • v priebehu nasledujúcich troch rokov sa dostane množstvo dôležitých komponentov do stavu „neservisovateľné výrobcom“

Na základe vyššie uvedeného NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry.
 
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 4 215 000 eur bez DPH na obdobie 24 mesiacov. Cieľom je podpísanie rámcovej dohody s úspešným uchádzačom verejného obstarávania tak, aby sa dodávky tovaru mohli vykonávať postupne.
 
Do verejného obstarávania sa budú môcť zapojiť záujemcovia zo Slovenska i zo zahraničia. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, aj vo Vestníku EÚ. Podstatným kritériom pre výber úspešného uchádzača bude najnižšia cena.
 
„Úžitok z elektronického zdravotníctva môžeme očakávať najmä v troch oblastiach - zdravotnej, ekonomickej a sociálnej. Snahou NCZI, aj rezortu zdravotníctva je, aby bol celý systém elektronizácie zdravotníctva v plnej prevádzke, podľa aktuálne platnej legislatívy, od 01.01.2018. Aj zabezpečenie „obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému“ je preto nevyhnutne dôležité pre rýchle a úspešné zavedenie elektronického zdravotníctva do praxe,“ uviedol riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš.

O organizácii:
NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá zodpovedá za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
„Správne nasadená liečba je jedným z najdôležitejších benefitov elektronizácie zdravotníctva. Ak vieme odstrániť riziko nežiaducich účinkov na základe údajov o pacientovi, stanovenie diagnózy a nastavenie liečby bude oveľa efektívnejšie.“