Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“

Bratislava, 15. máj 2017 - Malta, ostrovná krajina v Stredozemnom mori, patrí vďaka svojej bohatej histórii k obľúbeným a atraktívnym krajinám. Nakoľko v prvom polroku 2017 Malta predsedá Rade Európskej únie, konalo sa tam v dňoch 9. – 12. mája 2017 niekoľko celoeurópskych podujatí v oblasti eHealth - zasadnutie eHealth Network, pracovný obed vysokopostavených zástupcov jednotlivých členských štátov Európskej únie pre oblasť eHealth a kongres eHealth Week 2017. Svoje zastúpenie na podujatiach malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ing. Petrom Blaškovitšom.
 
Úlohou zasadnutí celoeurópskeho koordinačného orgánu eHealth Network je koordinácia národných eHealth stratégií členských štátov Európskej únie (EÚ). Slovenská republika (SR) patrí medzi zakladajúcich členov eHealth Network a pravidelne sa zúčastňuje jednotlivých zasadnutí. Na programe už 11. zasadnutia boli riešené nasledovné dôležité body:
  • Stratégia EÚ v oblasti eHealth ako súčasť európskej stratégie Digital Single Market
  • Nový projekt typu Joint Action na podporu činnosti eHealth Network
  • Prvý návrh plánu práce eHealth Network na obdobie rokov 2018 – 2021
  • Zhodnotenie postupu prác v oblasti implementácie infraštruktúry pre digitálne služby v oblasti zdravotníctva
  • Diskusia k finálnej verzii návrhu multilaterálnej medzinárodnej zmluvy o podmienkach cezhraničného prenosu pacientskych údajov
  • Zhodnotenie rozvoja v oblasti mHealth
  • Zhodnotenie postupu prác v oblasti štandardov pre eHealth a i.

V prestávkach medzi jednotlivými blokmi programu sa riaditeľ NCZI stretol s viacerými delegátmi z iných štátov. Najdôležitejšie bolo stretnutie s delegátmi z Českej republiky. Počas stretnutia viedli diskusiu aj o aktuálnom stave implementácie eHealth v oboch krajinách. Predstavitelia Českej republiky sa hlavne zaujímali o naše skúsenosti s uplatňovaním slovenského zákona o eHealth v reálnej praxi.
 
Slovenská delegácia v zostave Ing. Peter Blaškovitš (riaditeľ NCZI a vedúci delegácie SR) a MUDr. Boris Bánovský (medicínsky riaditeľ MZ SR a člen delegácie SR) sa zúčastnili pracovného obeda vysokopostavených zástupcov jednotlivých členských štátov EÚ pre oblasť eHealth. Témou bolo otváranie sa európskeho trhu pre služby poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu byť poskytované aj v elektronickej podobe. S tým samozrejme súvisia aj európske cezhraničné služby v oblasti eHealth a mHealth.
 
Kongres eHealth Week 2017 mal 3 samostatné sekcie. Hlavnými témami kongresu boli bezpečnostné hrozby, zlepšovanie efektívnosti, bezpečnosti a privátnosti v oblasti eHealth, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti eHealth a mHealth ako aj skúsenosti pacientov z využívania potenciálu eHealth a mHealth v ich reálnom živote a mnohé iné.
 
V prestávkach jednotlivých podujatí prebehli aj neformálne stretnutia členov slovenskej delegácie s delegátmi a expertmi z ostatných krajín EÚ a s účastníkmi kongresu. Tie slovenská delegácia konštruktívne využila aj pri konkretizácii programu pripravovaného kongresu SNOMED Expo 2017, ktorý sa uskutoční v októbri 2017 v Bratislave. V rozhovoroch sa potvrdilo, že Slovensko ide v oblasti eHealth tým správnym smerom.

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“ 
 
Riaditeľ NCZI Ing. Peter Blaškovitš (tretí zľava) počas zasadnutia eHealth Network viackrát aktívne vystúpil k jednotlivým bodom programu so stanoviskom SR k otvoreným otázkam

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“ 
 
Riaditeľ NCZI a zároveň vedúci delegácie Slovenskej republiky (prvý zľava) s delegáciou z Českej republiky

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“

Slovensko na Malte na „eHealth Week 2017“