Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015

V minulom roku spáchalo samovraždu 497 mužov a 95 žien. Zaznamenaných bolo 859 pokusov o samovraždu, z toho 268 ich bolo demonštratívnych. Najviac samovrážd páchali osoby vo veku 50-59 rokov, samovražedné pokusy boli častejšie v nižších vekových kategóriách (30-39-roční muži a 20-29-ročné ženy).
 
Tieto údaje vyplývajú z najnovšej štatistickej publikácie Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015.
 
Publikácia obsahuje informácie o počte úmyselných sebapoškodení, spôsobe, motíve a mieste vykonania činu členené podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovného stavu, územia trvalého bydliska, psychiatrickej diagnózy a ďalších zistení. Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Samovražedné pokusy sú hlásené z psychiatrických útvarov zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR aj iných zriaďovateľov.