Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

Bratislava, 13. jún 2017 - Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len NCZI) rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest (ďalej len IOMO). Zdravotníckym pracovníkom uľahčíme podávanie žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej len ePZP).
 
NCZI pripája do systému elektronického zdravotníctva (ďalej len ezdravie) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vydáva ePZP, ktoré slúžia na identifikáciu a autorizáciu zdravotníckych pracovníkov do ezdravia. V zmysle platnej legislatívy je každý zdravotnícky pracovník povinný podať žiadosť o vydanie ePZP do 31.10.2017.
 
Podanie žiadosti o vydanie ePZP si môžu zdravotnícki pracovníci vybaviť na viac ako 600 IOMO pracoviskách Slovenskej pošty. Zoznam pracovísk nájdete na webovej stránke NCZI /www.nczisk.sk/, aj na webovej stránke Slovenskej pošty /www.posta.sk/.
 
Ako požiadať o vydanie ePZP na IOMO krok za krokom:
 • Stačí, ak zdravotnícky pracovník na IOMO pobočke Slovenskej pošty predloží preukaz totožnosti a pozná registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii do príslušnej komory
 • Zaškolený pracovník Slovenskej pošty spolu so zdravotníckym pracovníkom vyplní žiadosť o vydanie ePZP
 • Po vyplnení a odsúhlasení podpíše zdravotnícky pracovník žiadosť o vydanie ePZP a zmluvu o vydaní ePZP
 • NCZI následne zabezpečí doručenie ePZP, čítačky a aktivačného kódu, teda PIN na zadanú adresu

Ďalšie možnosti podania žiadosti o vydanie ePZP:
 • Osobne na pracovisku NCZI, na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave
 • poštou na adresu sídla NCZI – totožnosť a podpis na vyplnenej žiadosti o ePZP overuje:
  • v slovenskom jazyku notár, matričný úrad, okresný úrad alebo obec
  • v českom jazyku príslušné orgány Českej republiky primerane legislatíve SR
 • Elektronickým podaním cez webový portál www.slovensko.sk prostredníctvom elektronickej schránky

Informácie o postupe podania žiadosti o ePZP nájdete na webovej stránke NCZI. V prípade otázok a nejasností je vám k dispozícii Call centrum NCZI na tel. č. 02/32 35 30 30, počas pracovných dní od 07:00 do 19:00 hodiny.
 
„Správne nasadená liečba je jedným z najdôležitejších benefitov elektronizácie zdravotníctva. Ak vieme odstrániť riziko nežiaducich účinkov na základe údajov o pacientovi, stanovenie diagnózy a nastavenie liečby bude oveľa efektívnejšie.“
 
O organizácii:
NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá zodpovedá za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Hlavným cieľom ezdravia je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť „správne informácie, v správny čas, na správnom mieste“ vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. To výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov.
 
ezdravie ponúka benefity pre všetkých zúčastnených
V prvom rade zvýši bezpečnosť občana/pacienta. Cieľom je bezpečne poskytnúť dôležité informácie o zdraví občana, ktoré majú neoceniteľný význam z pohľadu rýchleho prístupu predovšetkým v situáciách ohrozenia ľudského života. Občania budú mať ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom, odstránia sa opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnenia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu.
 
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.