Rok 2015 – rok pilotnej prevádzky eHealth

Tlačová správa, 16.6.2015 - Na ministerstve zdravotníctva bola 16. júna 2015 konferencia „eHealth – aktuálny stav a najbližšie výzvy“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nemocníc, lekárov, profesijných a stavovských organizácií, vzdelávacích inštitúcií v rezorte zdravotníctva a ďalší odborníci, ktorých sa zavedenie eHealth na Slovensku týka. Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia služieb a aplikácií eHealth, vyvinutých v rámci projektov spolufinancovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
Rok 2015 je rokom pilotného spustenia eHealth, to znamená, že informačné a komunikačné technológie vstúpia razantnejšie do nášho zdravotníctva. „Keď hovoríme o pilotnom spustení eHealth, hovoríme aj o znížení nákladov na administratívne činnosti, odstránení duplicít vo vyšetreniach, o nulovom vykazovaní fiktívnych výkonov, minimalizovaní nesprávnej preskripcie, znížení sekundárnych nákladov na zdravotnú starostlivosť v dôsledku chybnej diagnostiky“, skonštatoval minister zdravotníctva Viliam Čislák.
 
Nemocnice, ambulancie, lekárne, laboratóriá – tieto prvky zdravotného systému budú oveľa intenzívnejšie pracovať s informačnými zdrojmi, vzájomne si odovzdávať potrebné údaje a významný posun pocítia občania. Hlavné domény eHealth, ktoré sa dostanú do praxe, sú:
  • Národný portál zdravia – občania tu nájdu overené informácie o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod. Portál bude slúžiť aj ako vstupná brána pre služby elektronického zdravotníctva.
  • Elektronická zdravotná knižka – ďalšia základná doména eHealth, do ktorej sa občania prihlásia cez národný portál. V elektronickej zdravotnej knižke si nájdu svoje zdravotné záznamy, môžu si skontrolovať, kto k nim pristupoval, dokonca aj to, kto sa k nim len pokúsil dostať, aj keď neúspešne.
  • Elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia – umožní postupne nahradiť papierový recept elektronickým, poskytne lekárom a lekárnikom podporu pri predpisovaní či podávaní liekov prostredníctvom dostupnej medikačnej histórie pacienta, ako aj sprístupnením expertnej databázy, napr. na sledovanie liekových interakcií.
  • eAlokácie – táto služba má v cieľovom stave umožniť elektronickou formou alokácie zdrojov medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – či už ide o plánovanie vyšetrení pacienta lekárom, objednávanie laboratórnych vyšetrení a očkovaní, alebo o pripomenutie plánovaných termínov výkonov.

Vďaka nasadzovaným službách eHealth budú môcť zdravotnícki pracovníci lepšie napĺňať svoje poslanie: poskytovať kvalitnú, bezpečnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť pacientom tým, že budú mať k dispozícii podrobné, dôveryhodné a aktuálne informácie nevyhnutné pre anamnézu, diagnostiku a terapiu. Lekár bude mať základné informácie o zdraví pacienta (napr. prekonané aj aktuálne ochorenia, výsledky laboratórnych vyšetrení, očkovania, alergie...). Lekár tak ušetrí čas, ktorý by venoval zisťovaniu informácií a zároveň sa minimalizuje riziko opomenutia niektorých údajov zo strany pacienta. Takýto postup prispeje k odbúraniu duplicitných vyšetrení, čím sa dostávame aj k ekonomickým benefitom riešenia.
 
Ak hovoríme o citlivých zdravotných údajoch pacientov, s ktorými bude eHealth pracovať, nemožno opomenúť tému bezpečnosti. Vysoká úroveň bezpečnosti zdravotných záznamov je kľúčovou požiadavkou v budovaní elektronického zdravotníctva. Najdôležitejším opatrením je dôsledné oddelenie klinických (napr. stanovená diagnóza) a identifikačných údajov pacienta (napr. meno, adresa,...) a ochrana prepojenia medzi nimi individuálnou šifrovou ochranou. Údaje sú takto chránené aj pred samotnými administrátormi systému, ktorí ich nedokážu spojiť. Po nasadení národného eHealth riešenia dôjde k zvýšeniu bezpečnosti oproti dnešnému stavu, keď poskytovatelia majú zdravotné záznamy pacientov vo svojich informačných systémoch, často pripojených na internet, pričom ich úroveň zabezpečenia nemusí byť vždy na potrebnej úrovni.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR je dnes v etape tesne pred spustením prvých služieb a aplikácií eHealth do praxe. Podarilo sa vyriešiť žalostný stav projektu, v ktorom zanechala eHealth predchádzajúca vláda. Vďaka okamžite prijatým opatreniam sa práce podarilo reštartovať - v záujme ochrany pacienta, v záujme zlepšenia práce lekárov. Lekári sa totiž pri ochrane zdravia pacientov musia neustále rozhodovať, niekedy je správnosť ich rozhodnutia otázkou života a smrti... Je zrejmé, že ak by existovali o našom zdravotnom stave správne informácie, v správny čas na správnom mieste, naše šance na vyliečenie by boli omnoho vyššie, možnosť omylu lekára menšia a ušetrili by sa aj finančné zdroje (napr. odstránením duplicitných vyšetrení).
 
Nástrojom, ktorý vie takúto úlohu optimálne splniť, je eHealth – elektronické zdravotníctvo.