Psychiatrická starostlivosť v SR 2016

Bratislava, 25.august 2017 – Ucelený prehľad o pacientoch s duševnými poruchami liečených ambulantne ako aj hospitalizovaných v ústavnej psychiatrickej starostlivosti prináša štatistická publikácia Psychiatrická starostlivosť v SR 2016. V minulom roku pacienti vyhľadali psychiatrické ambulancie najčastejšie kvôli afektívnym poruchám. Najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu bola porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu.
 
V psychiatrickej ambulantnej liečbe bolo v uplynulom roku spolu vyšetrených 395 197 pacientov s duševnou poruchou (169 496 mužov a 225 701 žien), čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 2,8 percenta. Deti a mladiství do 19 rokov tvorili 10 % všetkých pacientov. Prvýkrát v živote bola psychická porucha diagnostikovaná 74 130 pacientom.
Afektívne poruchy (30,7 % vyšetrených osôb) boli najčastejšou príčinou ambulantnej liečby. Za nimi nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (24,6 % osôb) a organické duševné choroby vrátane symptomatických (17,8 %). Pri všetkých troch skupinách ochorení mali prevahu ženy.
Najvyšší počet pacientov s psychickou poruchou evidovali ambulancie Bratislavského kraja (1 008,1 na 10 000 obyvateľov kraja), Banskobystrického (933,4/10 000) a Košického kraja (733,9/10 000). Najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Košickom (190,0 na 10 000 obyvateľov kraja), Žilinskom (185,2/10 000) a Banskobystrickom kraji (170,1/10 000).

Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 G1

Zoznam psychiatrických diagnóz použitých v grafe:
Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F00.0 – F09)
Porucha psychiky a správania zapríčenené užívaním alkoholu (F10)
Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F20.0 – F29)
Afektívne poruchy (F30.0 – F39)
Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F40.00 – F48)
 
V roku 2016 bolo na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení uskutočnených 43 516 hospitalizácií. Oproti roku 2015 sa ich počet takmer nezmenil. V rozmedzí desia¬tich rokov (od roku 2007) sa počet hospitalizácií zvýšil o 6,7 % a počet prípadov vôbec prvých prijatí v živote vzrástol o 14,4 %. Z celkového počtu hospitalizácií bolo 15 601 pacientov prijatých vôbec prvýkrát v živote.
 
Duševnými chorobami vyžadujúcimi častú hospitalizáciu boli najmä porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu (26,1 % z celkového počtu hospitalizácií), schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (19,3 % hospitalizácií), organické duševné poruchy (14,5 % hospitalizácií) a afektívne poruchy (14,4 % hospitalizácií).
 
Muži boli najčastejšie hospitalizovaní s diagnózou porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu, u žien dominovala skupina diagnóz - schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.
 
Najvyšší počet hospitalizácií podľa trvalého bydliska pacienta bol v Košickom a Trenčianskom kraji a najmenej ich bolo v Trnavskom kraji.

Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 G2

Podľa pracovného stavu boli najčastejšie prijatí do ústavnej psychiatrickej liečby nezamestnaní muži (7 395) a ženy-dôchodkyne (5 666).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.