Predpis na lieky či výmenný lístok nemajú byť viac povinne papierové

Zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke občana, umožnenie prístupu k nemu aj zdravotným sestrám, či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky prinášajú zmeny na základe návrhov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Novelu musí ešte prerokovať vláda aj parlament.
 
NCZI sa zameralo aj na problematiku pacientskeho sumára, ktorý bol lekármi ohodnotený ako administratívne náročný. „NCZI ho zjednodušuje pre potreby lekárov, ktoré sme zapracovali do návrhu legislatívneho znenia,“ uviedol riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš. Pôjde o najdôležitejšie život zachraňujúce údaje, napríklad o upozornenia na závažné diagnózy, alergie či liekovú anamnézu. Zapisovať ich bude môcť nielen všeobecný lekár, ale aj špecialista.
 
Zároveň sa navrhuje vytvorenie novej časti v elektronickej zdravotnej knižke občana s označením doplnkové zdravotné záznamy. Ide o krvnú skupinu a Rh faktor, krvný tlak, vykonané očkovanie, vykonané chirurgické výkony, terapeutické odporúčania, vitálne antropometrické údaje, invaliditu a sociálnu anamnézu.
 
NCZI zmenou legislatívy rieši aj otázku papierovej zdravotnej dokumentácie. "Dnes zo zákona je povinnosť viesť aj papierovú dokumentáciu súbežne s elektronickou, dávame to iba ako možnosť, to znamená, ak pacient si želá mať papierovú podobu, lekár bude povinný ju vystaviť, ale nebude zo zákona povinnosť. Očakávame od toho zníženie administratívnej záťaže lekárov, aj nákladov, považujem to aj za krok vpred voči životnému prostrediu," zhrnul minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.
 
V rámci zavádzania elektronického zdravotníctva do praxe sa preto umožňuje vytvorenie a používanie lekárskych správ o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a lekárskych prepúšťacích správ len v elektronickej podobe. Rovnako lieky a zdravotnícke pomôcky sa budú môcť predpisovať len elektronicky.
 
Novela zákona má tiež umožniť prístup k údajom z elektronickej knižky ošetrujúcej zdravotnej sestre v rozsahu pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, záznamu o odporúčaní na prijatie do nemocnice či predpísaných liekov. Prístup k presne vybraným údajom sa po novom umožňuje aj inému zdravotníckemu pracovníkovi. Drucker poukázal, že do elektronického zdravotníctva nemali prístup, pričom v ambulanciách často predpripravujú a zapisujú dáta o pacientoch.
 
Elektronizáciu zdravotníctva by mal štát naostro spustiť budúci rok. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú od roku 2018 povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, v súčasnosti je elektronické zdravotníctvo v pilotnej fáze. Drucker však pripustil, že zrejme nie každej ambulancii sa to podarí. Systém má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným a fiktívnym vyšetreniam.

RED, TASR