Po dopravnej nehode končia v nemocnici najčastejšie mladí muži

Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za uplynulý rok 3 538 úrazov vzniknutých pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 377 hospitalizovaných osôb menej. V prípade hospitalizácií pacientov z dát vyplynulo, že muži boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy. V ústavnej starostlivosti bolo hospitalizovaných 67 % mužov (v počte 2 388). Ženy tvoria zvyšok, konkrétne 33 % prípadov (v počte 1 150).
 
Najviac dopravných nehôd s následnou hospitalizáciou u mužov bolo vo veku od 15 do 19 rokov. Ženy v tom istom veku (15 – 19-ročné) taktiež utrpeli najviac úrazov následkom dopravnej nehody s nutnosťou hospitalizácie.
 
Na hospitalizácie pacientov po dopravnej nehode sa Národné centrum zdravotníckych informácií zameralo z hľadiska diagnózy poranenia, vekových skupín a pohlavia. Vo všetkých vekových skupinách prevládalo vnútrolebkové poranenie, najčastejšie sa to týkalo osôb vo veku od 1 do 24 rokov, išlo o 270 prípadov.
 
Celkovo druhým najčastejším poranením následkom dopravnej nehody bola zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice a najčastejšie sa vyskytla vo vekovej skupine 45 – 64-ročných.
 
U 65 a viacročných mužov aj žien sa opakovali tie isté zranenia ako u mladších osôb, t. j. vnútrolebkové poranenie či zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice. Početne bola tiež zastúpená fraktúra stehnovej kosti a vo vyššej miere ju utrpeli počas dopravnej nehody ženy (29 prípadov) v porovnaní s mužmi (22 prípadov).
 
Dĺžka hospitalizácie v minulom roku závisela od diagnózy poranenia a prognózy vývoja posttraumatického stavu. U najmladších pacientov, teda vo veku do jedného roka, celková priemerná dĺžka hospitalizácie nepresiahla dva dni. Deti s povrchovými poraneniami hlavy boli v priemere hospitalizované 3 dni a s vnútrolebkovými poraneniami v priemere 1,5 dňa.
 
Vo vekovej skupine 1 – 24-ročných boli príčinou najdlhšej hospitalizácie neskoré následky poranení hlavy (56 dní). V spomenutej skupine evidujeme dlhšie hospitalizácie aj pri neskorých následkoch poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela (49 dní) či drvivé poranenie predlaktia (48 dní).
 
Pri hospitalizácii osôb vo veku 25 – 44 rokov bol najdlhší priemerný čas hospitalizácie (58,2 dňa) u osôb s neskorými následkami poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela.
 
Muži aj ženy vo veku 45 až 64 rokov neboli hospitalizovaní dlhšie ako jeden deň, ak pri dopravnej nehode utrpeli zranenia ako poranenie svalu či šľachy na úrovni pleca a ramena alebo komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov.
 
U skupiny najstarších pacientov, teda vo veku 65 rokov a viac, eviduje Národné centrum zdravotníckych informácií ojedinelý výskyt poranenia pri dopravnej nehode, ktoré sa hodnotí ako neskoré následky poranení krku a trupu, pričom by si vyžadovali hospitalizáciu pacienta na 49 dní.
 
V prípade seniorov, t. j. pacientov vo veku 65 a viac rokov, bola evidovaná najvyššia úmrtnosť počas hospitalizácie po úraze následkom dopravnej nehody. Následkom dopravnej nehody neeviduje NCZI úmrtie dieťaťa do jedného roku života, ktoré by podľahlo zraneniam po dopravnej nehode v nemocničnom zariadení.