NCZI prednáša na univerzitách

Bratislava, 11. október 2018 - Zástupkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) z úseku správy zdravotníckych dát sa aktívne zúčastnili na prednáškach Trnavskej univerzity (TU) a Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). Stretli sa s veľmi pozitívnym ohlasom od študentov.
 
Témou prednášok v rámci študijného programu 1. ročníka špecializačného štúdia MPH (Master of Public Health) v priestoroch TU v Trnave a na pôde SZU v Bratislave bolo vedenie a správa národných zdravotných a administratívnych registrov a činnosť zdravotníckej štatistiky NCZI.
Zástupkyne NCZI – MUDr. Anna Baráková, Ing. Michaela Bobovská, MUDr. Viera Hlodáková, Ing. Zuzana Olexová a Ing. Martina Vrbiková – prezentovali činnosti a výstupy svojej práce. Svoje prednášky zamerali na oblasti predstavenia NCZI ako subjektu v rezorte zdravotníctva a na samotný proces zberu a spracovania štatistických dát, ich reportovanie, zverejňovanie a poskytovanie a v neposlednom rade sa venovali súčasnému stavu hlásení do národných zdravotných registrov, špeciálne národnému onkologickému registru a správe národných administratívnych registrov, ktoré sú nosnými registrami pre zdravotnícku štatistiku a ezdravie.

NCZI prednáša na univerzitách G1
Zľava doprava: Zuzana Olexová, Michaela Bobovská, Anna Baráková, Viera Hlodáková, Martina Vrbiková

NCZI prednáša na univerzitách G2