NCZI: V roku 2022 pribudlo 525 prípadov chorôb z povolania

Počet prípadov chorôb z povolania na Slovensku už druhý rok rastie. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií dominujú infekčné a parazitárne choroby, ako aj ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín.
 
Až 1,88 miliónov úmrtí na svete možno ročne pripísať rizikovým faktorom na pracovisku. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej organizácie práce, ktoré boli publikované v roku 2021. Pracovným rizikovým faktorom s najväčším počtom pripísateľných úmrtí (744 924) je vplyv dlhého pracovného času (viac ako 55 hodín týždenne), po ktorom nasledujú prachové častice, plyny a výpary vyskytujúce sa v pracovnom prostredí (450 381 úmrtí) a pracovné úrazy (363 283 úmrtí). Najčastejšími príčinami úmrtia spojenými s pracovnou záťažou boli chronická obštrukčná choroba pľúc (450 381 úmrtí), po ktorej nasledovala mozgová príhoda (398 306 úmrtí) a ischemická choroba srdca (346 618 úmrtí). Neúmerne veľká chorobnosť súvisiaca s prácou sa pozoruje najmä v africkom regióne, regióne juhovýchodnej Ázie a západného Tichomoria, u mužov a starších vekových skupín.
 
Z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že po rokoch, keď mal počet chorôb z povolania na Slovensku klesajúcu tendenciu, sa v roku 2021 situácia otočila. Nárast počtu novopriznaných prípadov pokračuje aj v roku 2022. Ide najčastejšie o infekčné a parazitárne choroby, za ktorými nasleduje choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín.
 
Národnému centru zdravotníckych informácií bolo za rok 2022 nahlásených 525 prípadov novopriznaných chorôb z povolania (196 u mužov a 329 u žien). Ich počet sa oproti roku 2021 zvýšil o 102 prípadov. Najčastejšie hlásenými boli v roku 2022 infekčné a parazitárne choroby, okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí (v počte 252 prípadov), choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (164 prípadov) a choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou (44 prípadov).
 
G 1 Vývoj počtu chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, 2001 - 2022
NCZI: V roku 2022 pribudlo 525 prípadov chorôb z povolania
 Aj na chorobách z povolania sa v uplynulom roku podpísala pandémia COVID-19. Národné centrum zdravotníckych informácii eviduje 233 osôb, ktorým bola priznaná choroba z povolania následkom ochorenia COVID-19.
 
Najviac ohrození chorobami z povolania sú ľudia pracujúci v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci (254 nových prípadov, z toho v zdravotníctve 242 prípadov), nasledovala priemyselná výroba (163), ťažba a dobývanie (39) a stavebníctvo (23 prípadov).
 
Najčastejšie choroby z povolania postihujú pracujúcich vo veku 55. – 59. rokov (115 osôb), nasledujú 50- až 54-roční (97 osôb) a 45– až 49-roční (95 osôb). Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo v sledovanom roku 2022 najviac chorôb z povolania evidovaných v Banskobystrickom kraji (159 nových prípadov), za ním nasledoval Žilinský kraj (132 prípadov) a Košický kraj (122 prípadov).
 
Od roku 2013 je z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce 28. apríl Svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť najmä na prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Témou tohtoročného svetového dňa je „bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základný princíp a právo pri práci“.