NCZI: Liečba drogových závislostí v SR 2022 – pribudli najmä 40+ a najmladší

Z drogovej závislosti sa minulý rok na Slovensku liečilo 2 977 osôb. Takmer polovica opakovane. Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) síce dlhoročne pribúda závislých od pervitínu, novoliečení pacienti však pochádzajú prevažne spomedzi užívateľov kokaínu a marihuany.
 
Drogy na Slovensku nestrácajú na popularite. Naopak. Počet osôb liečených zo závislosti od drog mierne medziročne stúpol (+58 osôb oproti roku 2021), avšak oproti priemeru rokov 2016 – 2019, keď bol zaznamenaný najvyšší počet liečených užívateľov drog (priemerne 3 173 osôb) za sledované obdobie, došlo v roku 2022 k poklesu o 6,2 %.
 
Z hľadiska pohlavia jednoznačne dominujú muži (2 363) nad ženami (614), z hľadiska trvalého pobytu vedie Bratislavský kraj (885), najmenej liečených je v Prešovskom (130).
 Liečení užívatelia drog podľa vekových skupín
v rokoch 2004 - 2022

Pri pohľade na vekové zloženie je v protidrogovej liečbe najviac osôb od 30 do 39 rokov (1 106) a od 20 do 29 rokov (889). Medziročne pribudlo najmä štyridsiatnikov (+104 osôb) a miernejšie tých najmladších vo veku do 19 rokov (+14 osôb).
V dlhodobom vývoji od roku 2004 vzrástol počet 40-a viacročných pacientov viac ako 5-násobne, počet 30- až 39-ročných 3,6-násobne.
 
Spomedzi krajov vedie Bratislavský (885), kde sa liečilo najviac závislých nad 40 rokov (388). V Košickom kraji bolo v porovnaní s ostatnými krajmi najviac najmladších závislých – 9 užívateľov nastúpilo do liečby ešte pred dovŕšením 15 roku (+4 oproti roku 2021), v Banskobystrickom kraji ich bolo 8 (+6 oproti roku 2021). V Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom ani jeden. Prešovský kraj zároveň eviduje najmenej liečených závislých.
 
Najpopulárnejšie spomedzi drog u nás sú stimulanciá. Od roku 2010 počet ich liečených užívateľov stúpa a v súčasnosti dosahuje najvyšší podiel 41,4 % (1 232 liečených osôb). Väčšina užívala pervitín (1 173 osôb). Opiáty ako primárnu drogu užívala necelá štvrtina osôb v protidrogovej liečbe (665 osôb, z toho heroín 592). Užívatelia konope tvorili necelú pätinu liečených pacientov (544 osôb, z toho 520 osôb užívalo marihuanu).
 
Väčšina drogovo závislých v najmladšej vekovej skupine do 19 rokov nastúpila do liečby v súvislosti s užívaním konope (48,7 % mužov a 36,4 % žien). Tridsiatnici uprednostňujú stimulanciá, pre mužov je však stále zaujímavé aj konope, u žien nastupujú opiáty. Tie dominujú v závislostiach u oboch pohlaví nad 40 rokov (53,7 %), kedy sa k nim pridávajú hypnotiká a sedatíva (26,6 %).
 
Z celkového počtu 2 977 liečených drogovo závislých bolo 43,4 % (1 291 osôb) už v minulosti liečených, 33,7 % (1 003 osôb) sa liečilo prvýkrát v živote a 17,6 % (525 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku. Údaj o predchádzajúcej liečbe nebol známy v 158 prípadoch.
 
Najviac, 33,1 % závislých z tých, čo vstúpili do liečby minulý rok (812 osôb) tak urobilo z vlastnej iniciatívy, alebo na popud rodiny a priateľov. Súdom, probáciou alebo políciou bola liečba nariadená 25,3 % (620) drogovo závislým.
 
Pri analýze pacientov podľa užívania jednotlivých drog, novoliečení pochádzali prevažne spomedzi užívateľov kokaínu (58,6 % užívateľov danej drogy) a marihuany (46,2 %). Najväčší podiel opakovane liečených bol zaznamenaný u užívateľov hypnotík a sedatív (65,1 % užívateľov danej drogy), prchavých látok (51,4 %) a pervitínu (44,5 %).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch zverejnených na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy.