Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“

Bratislava, 16. november 2018 - Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.
 
Zámerom národného projektu „Online procesy ezdravia“ je prostredníctvom elektronizácie vybraných administratívnych procesov významne podporiť projekt ezdravie.
 
Hlavným cieľom štúdie je optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre nasledujúce entity evidované v cieľových registroch pre ezdravie:

  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia, nemocnica, lekáreň, laboratórium a iné)
  • Zdravotnícky pracovník (lekár, lekárnik, sestra, farmaceut a iné)
  • Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (občan SR a cudzí štátny príslušník, ktorému je poskytovaná zdravotná starostlivosť na Slovensku)
  • Pracovno-právny vzťah (vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom)
  • Zmluvný (kapitačný) vzťah (vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a prijímateľom zdravotnej starostlivosti) a zastupovania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Zmluvný vzťah (vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti)
  • Poistný vzťah (vzťah medzi zdravotnou poisťovňou a prijímateľom zdravotnej starostlivosti)

Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:
  1. Pre prijímateľov zdravotnej starostlivosti (PrZS) zabezpečiť čo najskoršie založenie elektronickej zdravotnej knižky, aby mohol zdrav. pracovník zapisovať a čítať údaje z nej v čo najskoršom čase.
  2. Skoršie začatie výkonu poskytovania zdravotnej starostlivosti PrZS.
  3. Celkové zníženie administratívnej záťaže a nákladov vyvolaných z dôvodu chýbajúcej dostatočnej elektronizácie procesov.

Taktiež, bez nutnosti ďalšieho zdôrazňovania je zrejmé, že efektívne fungujúce riešenie bude mať ďalšie odvodené pozitívne prínosy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti – teda zdravia občanov SR.
 
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“ je dostupný na webe www.nczisk.sk, CBA je zverejnená v MetaIS.
 
Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Online procesy ezdravia“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: Michaela.Kastlerova@nczisk.sk a pgk@vicepremier.gov.sk do 23. novembra 2018.
 
Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 o 10:00 hod. v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, v Kongresovej sále.

Z organizačných dôvodov, prosím, potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu Michaela.Kastlerova@nczisk.sk do 26. novembra 2018.