Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu „Digitálna inklúzia“ a to vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti s názvom „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“, vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorého výsledkom bude zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny.
 
Cieľom projektu je vybudovanie nových elektronických služieb zdravotníctva v oblasti dištančnej medicíny vychádzajúci z programového vyhlásenia pre obdobie 2016-2020 v oblasti zdravotnej politiky, ktorého jednou z priorít je oblasť rozvoja, obnovy a modernizácie, a to aj zavádzanie nových služieb rezortu zdravotníctva pre jednotlivé subjekty sektora.
 
Primárny cieľ je orientovaný na pacienta s cieľom naplniť základný princíp telemedicíny, a to zachovanie vzťahu a interaktivity medzi lekárom a pacientom s použitím nástroja realizovaného týmto projektom. Budú sledované vybrané medicínske ukazovatele a ich správanie sa počas obdobia udržateľnosti projektu pre jednotlivé typy diagnóz. Týmto sa podporí plnenie nasledovných benefitov:
 
 • Zlepšenie kvality jednotlivých hodnôt medicínskych ukazovateľov meraných v domácom ošetrení.
 • Včasná reakcia a zásah pri zmene hodnôt medicínskych ukazovateľov mimo hraničných hodnôt.
 • Efektívnejšia zmena liečebných postupov.
 • Zlepšenie kvality života pacientov.
 • Zníženia dĺžky pobytu v nemocnici redukciou lôžkodní s možnosťou skoršieho prepustenia pacienta do domáceho ošetrenia.
 • Menej návštev u lekára.
 • Zvýšeného dodržiavania (compliance) liečebného režimu pacientom, a tým predchádzanie možnej dekompenzácii chronického ochorenia.
 • Zníženia počtu hospitalizácií a rehospitalizácií chronicky chorých najmä z dôvodu dekompenzácie ich základného ochorenia.
 
Sekundárnym cieľom ale rovnako podstatným je sledovanie návratnosti projektu z pohľadu financií, nastavenia nových liečebných plánov a procesov. Týmto sa podporí plnenie nasledovných benefitov:
 
 • Efektívnejšie manažovanie lôžkodní strávených pacientom na lôžku (ušetrená 1 hospitalizácia na sledovanej vzorke pacientov).
 • Efektívnejší manažment času lekára a obslužného personálu.
 • Počas projektu budú sledované ďalšie hodnoty, kde cieľom bude zapojenie ZP, MZ SR a PZS s cieľom nastaviť podporné mechanizmy pri zavádzaní telemedicíny do praxe s cieľom optimalizovať náklady a zavádzať nové postupy a prvky.
 
Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“ je dostupný na webe www.nczisk.sk a v MetaIS.
 
Pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „tzdravie – rozšírenie ezdravie o telemedicínske služby“ zasielajte prostredníctvom priloženého Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: michaela.kastlerova@nczisk.sk do 20. januára 2020.