Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu „Manažment údajov“, vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorého výsledkom bude podpora elektronizácie procesov získania dávok z nemocenského poistenia.
 
Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:
 • odbúranie náročnej a zdĺhavej administratívy pre lekára pri vypisovaní pacienta ako PN
 • šetrenie času lekára
  • odbúranie časovo náročných procesných úkonov spojených s administratívou tlačív (obstaranie a doručovanie)
  • minimalizovanie času revízneho lekára Sociálnej poisťovne v ambulancii lekára a náhrada úkonov prostredníctvom elektronických služieb
 • ušetrenie času pre pacienta s odovzdávaním PN a nahlasovaním do zamestnania
 • úplná eliminácia návštev lekára na prelome mesiacov a zároveň eliminácia všetkých administratívnych úkonov s tým spojených na strane lekára,
 • pacienta, zamestnávateľa aj Sociálnej poisťovne
 • vytvorenie novej služby približujúcej sa k EÚ štandardom v zdravotníctve
 • presnejšie vykazovanie
 • pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem pri zachovaní vysokej bezpečnosti,
 • sprístupnenie nových dát pre zamestnávateľa napr. info o mieste pobytu počas PN a rozsah vychádzok

Inak povedané, cieľom projektu je odbúranie administratívy nielen pre občana, ale aj lekára a zamestnávateľa.
 
Projekt spočíva v dvoch častiach:
 • modifikácii zdravotníckych systémov, kde sa budú evidovať elektronické údaje o vzniku práceneschopnosti resp. splnení podmienok pre ostatné dávky NP,
 • modifikácii systémov SP, silových rezortov a čiastočne aj zamestnávateľov, kde sa údaje spracovávajú.

Predmetom financovania je prvá časť, t.j. modifikácia zdravotníckych systémov (IS PZS, eHealth), pričom SP začne realizáciu v rámci projektu 8 mesiacov od začiatku realizácie na strane NCZI (po príprave prvých rozhraní). V rámci projektu je naplánovaná aj pilotná prevádzka, do ktorej budú zapojení reprezentanti všetkých aktérov. Nemocenské dávky príslušníkov silových rezortov nespracúva SP, ale samotné silové rezorty. Začiatok ich zapojenia sa predpokladá počas pilotnej prevádzky.
 
Z pohľadu lepšieho používania údajov realizovaný projekt zabezpečí:
 • pre občana zefektívnenie procesu vystavovania dávok NP a zníženie byrokratickej záťaže,
 • pre podnikateľov zníženie byrokratickej záťaže, zefektívnenie riadenia ľudských zdrojov, možnosť elektronickej komunikácie,
 • pre inštitúcie verejnej správy (SP a silové rezorty) zefektívnenie procesu životného cyklu dávok NP,
 • pre žiadateľa (NCZI) poskytovanie lepších služieb elektronického zdravotníctva a zvýšenie používania eZdravia,
 • pre iné subjekty (PZS) zníženie byrokratickej záťaže a zefektívnenie procesu vystavovania dávok NP.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“ je dostupný na webe www.nczisk.sk a v MetaIS.
 
Pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia“ zasielajte prostredníctvom priloženého Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: michaela.kastlerova@nczisk.sk do 20. januára 2020.