Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“

Národné centrum zdravotníckych informácií plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“.
 
Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti.
 
Národné centrum zdravotníckych informácií reflektuje na vyhlásenú dopytovú výzvu „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“, vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorého výsledkom bude centrálny systém monitoringu, vyhodnocovania a alertingu šírenia mikroorganizmov, ako súčasť systému elektronického zdravotníctva.
 
Cieľom projektu je
 • vytvoriť novú službu – notifikovanie zdravotníckeho pracovníka (garanta) o výskyte baktérie v zdravotníckom zariadení;
 • publikovať a následne aktualizovať datasety:
  • zoznam multirezistentných baktérií,
  • zoznam a početnosť výskytu diagnóz viažucich sa k baktérii na území SR,
  • zoznam nozokomiálnych baktérií,
  • zoznam uplatňovaných epidemiologických a liečebných postupov s uvedením ich početnosti uplatnenia na území SR,
  • zoznam antibiotík s uvedením počtu spotrebovaných liekov na liečbu diagnóz súvisiacich s baktériami s uvedením rezistencií antibiotík na baktérie,
  • základné údaje o výskyte multirezistentných infekcií ako aj o trende ich šírenia na území Slovenskej republiky (roadmap šírenia),
  • zoznam využívaných vyšetrovacích metód s uvedením ich početnosti využívania pri zisťovaní rezistencií antibiotík a výskyte AMR a NI na území SR;
 • sprístupniť ostatným inštitúciám vo verejnej správe údaje o objektoch evidencie ako baktéria, register diagnóz, epidemiologické a liečebné postupy, hlásenia, LOINC.

Z pohľadu lepšieho používania údajov realizovaný projekt zabezpečí:
 • zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle racionálneho predpisovania antibiotík,
 • zníženie nákladov pri preskripcií antibiotík a poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • zníženie výskytu nozokomiálnych infekcií, zníženie rizika nákazy zdravotníckych pracovníkov.
 • poskytovanie dôveryhodných údajov o výskyte infekcií založených na reálne získavaných dát z mikrobilologických laboratórií.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“ je dostupný na webe www.nczisk.sk a v MetaIS.
 
Pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií – Antimikrobiálna rezistencia v SR (AMR)“ zasielajte prostredníctvom priloženého Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: michaela.kastlerova@nczisk.sk do 4. novembra 2019.