Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016

Bratislava, 13. jún 2017 - Počet liečených užívateľov drog narastá. V uplynulom roku bolo na Slovensku liečených najviac užívateľov drog za posledné desaťročie. Podrobnejšie spracované informácie ponúka zverejnená publikácia Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016“.
 
V roku 2016 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 253 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 533 osôb viac a zároveň je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2007 sa ich počet zvýšil až o 1268 osôb). Približne tretina (1 116) boli drogovo závislí, ktorí boli liečení vo výkone trestu odňatia slobody.
 
Prevahu podľa pohlavia liečených užívateľov drog majú muži (2 649 mužov, 604 žien). Viac ako polovica (1 737) pacientov už bola v minulosti liečená pre drogové problémy. Liečbu prvýkrát v živote vyhľadalo 1 413 pacientov. Najvyšší podiel opakovanej liečby bol u užívateľov heroínu (86 %) a hypnotík a sedatív (66 %). Liečba prvýkrát v živote prevládala u užívateľov kokaínu (78 %) a marihuany (66 %).
 
Najviac osôb bolo liečených pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 239 liečených, z nich 1 192 užívalo pervitín). Druhým najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie opiátov (869 liečených, z nich 686 užívalo heroín). Užívateľov cannabisu bolo liečených 739, z nich 721 užívalo marihuanu.

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016 G1

V minulosti bolo najviac liečených pacientov vo vekovej kategórii 25-29 rokov, v roku 2016 ich bolo najviac medzi 30-34 ročnými. Vo vekovej kategórii 30 – 34 rokov bolo v uplynulom roku liečených 712 osôb (596 mužov a 116 žien ) a vo vekovej skupine 25-29 ročných to bolo 674 osôb (566 mužov a 108 žien ). Z drogovej závislosti sa liečilo 7 detí (5 chlapcov, 2 dievčatá) do 14 rokov a 271 mladistvých (203 chlapcov, 68 dievčat) vo veku od 15 do 19 rokov. U oboch vekových skupín išlo najčastejšie o liečbu zo závislosti na marihuane.

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2016 G2

Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku bolo fajčenie (34,6 %), nasledovalo injekčné podanie drogy (30,3 %) a šnupanie (21,9%).
 
Podľa územia trvalého pobytu, Bratislavský (989 užívateľov) a Trnavský (450) kraj mal najväčší počet drogovo závislých pacientov. Najmenej liečených drogovo závislých bolo evidovaných v Prešovskom kraji (77).
 
Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných (1 345 mužov a 276 žien). Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania to boli najmä muži so stredným vzdelaním bez maturity (921) a ženy s ukončeným základným vzdelaním (243). Až 82,4 % liečených zo závislosti boli slobodní ľudia.
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.