Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015

Bratislava, 22. september 2016 - Z údajov Národného centra zdravotníckych informácií zverejnených v štatistickom prehľade Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 vyplýva, že detskí lekári v minulom roku vykonali vyše 6,1-mil. vyšetrení. Dojčenie je stále populárne, až 53,5 % detí bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca. Najviac dojčia matky v Bratislavskom kraji, najmenej v Nitrianskom kraji.
 
V roku 2015 evidovali detskí lekári vo svojich ambulanciách 1 153 347 detí a mladých ľudí do 26 rokov a zaznamenali takmer 6,7-mil. návštev pacientov (vrátane návštevnej služby lekára aj sestry mimo ambulancie). Na jednu evidovanú osobu tak ročne pripadalo 5,8 návštev, pričom najviac ich bolo v Trnavskom (6,0 návštev), Trenčianskom (6,0) a Nitrianskom kraji (6,0) a najmenej v Bratislavskom kraji (5,2).
 
Najviac návštev lekára ročne pripadá na deti do jedného roka. V roku 2015 to bolo až 19,5 návštev na jedno dieťa. U detí vo veku 1 – 5 rokov počet návštev klesol na 7,9 krát za rok, 6 – 14 roční navštívili ambulanciu priemerne 5 krát, 15 – 18 roční 4,8 krát za rok a mladiství vo veku 19 – 26-ročných len 2,4 krát.
 
Pediatri vykonali v minulom roku vyše 6,1-mil. vyšetrení, z ktorých 15,6 % tvorili preventívne prehliadky.
Podobne ako pri množstve návštev u lekára, aj počet preventívnych prehliadok absolvovalo najviac detí 1 roka (8,5 preventívnych prehliadok). Najmenej sme ich zaznamenali vo vekovej kategórii 19 až 26-ročných (0,3).

Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 G1 

Najčastejšie diagnostikovanými ochoreniami u detí a mládeže boli choroby dýchacej sústavy, choroby oka a jeho adnexov a choroby kože a podkožného tkaniva.
 
Priaznivý stav vo výžive detí materským mliekom pokračoval aj v roku 2015. NCZI evidovalo až 53,5 % plne dojčených detí do konca 6. mesiaca. Najvyššie percento plne dojčených detí bolo v Bratislavskom (62,1 %) a Prešovskom kraji (56,6 %), naopak najmenej v Nitrianskom (45,4 %).
 
Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 G2