Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015

Bratislava, 20. december 2016 - Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015, v ktorej sú zosumarizované údaje o činnosti vybraných ambulancií, pracovísk a laboratórií za uplynulý rok.
 
Publikácia poskytuje rozsiahly informačný zdroj o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú diagnostické a liečebné služby pre ambulantnú i ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ide o pracoviská klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ortopedickej protetiky, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a tiež patologickej anatómie.
 
V publikácii je možné nájsť údaje o množstve a druhu laboratórnych a ambulantných vyšetrení, odberoch vzoriek, rozboroch a výkonoch, pravidelných darcoch a prvodarcoch krvi, spotrebe transfúznych liekov a ich výrobe, nákupe, predaji a presune, o technickom vybavení pracovísk, počte a druhu poskytnutých ortopedicko-protetických pomôcok.