Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií s názvom Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014. Publikácia mapuje výsledky činnosti vybraných ambulancií, pracovísk a laboratórií za uplynulý rok.
 
Klinická biochémia
V laboratóriách klinickej biochémie bolo vykonaných viac ako 99-mil. biochemických vyšetrení a ďalších takmer 6,6-mil. kontrolných vyšetrení.
 
Hematológia a transfúziológia
Hematologické ambulancie evidovali 119 664 dispenzarizovaných osôb (z toho 60% žien), najviac z nich (28 025) trpelo anémiou z nedostatku železa.
 
V minulom roku bolo v útvaroch hematológie a transfúziológie evidovaných 383 969 darcov krvi, z nich 111 914 osôb darovalo krv aspoň jedenkrát v sledovanom období a 29 774 osôb darovalo krv prvýkrát v živote. Oproti roku 2013 sa zvýšil počet evidovaných darcov krvi až o 25 032 osôb, a oproti roku 2012 predstavuje nárast dokonca až o 43 383 osôb. Celkovo bolo vykonaných 211 466 odberov krvi, najviac v Žilinskom kraji (38 493), Nitrianskom kraji (31 074) a Prešovskom kraji (30 977).
 
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v roku 2014 zaznamenali 1 999 452 návštev pacientov. Najčastejšie stanovenými diagnózami boli choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (703 989 osôb ), poranenia (151 824) a choroby nervového systému (78 935).
 
Vo fyziatricko-rehabilitačných útvaroch bola pacientom poskytnutá najmä liečba telesnou výchovou (5 635 832 výkonov), elektroliečba (526 483 výkonov) a vodoliečba a teploliečba (1 666 271 výkonov).
 
Ortopedická protetika
Do evidencie ambulancií ortopedickej protetiky bolo novoprijatých 12 129 osôb a na konci roka bolo spolu 55 395 evidovaných pacientov, čo je o 10 849 viac ako v predchádzajúcom roku.
Výdajne ortopedicko-protetických pomôcok vydali pacientom 1 510 protéz končatín, 125 129 ortéz a 79 199 ortopedických vložiek a drobných pomôcok pre nohu.
 
Rádiológia
Zo skupiny skiagrafických a ďalších špeciálnych vyšetrení (7 871 760) realizovaných v rádiologických útvaroch sa najčastejšie vykonávali vyšetrenia ultrazvukom (2 327 085 vyšetrení), vyšetrenia počítačovou tomografiou (730 390), vyšetrenia magnetickou rezonanciou (279 562 ) a mamografie (278 327). Oproti roku 2013 stúpol počet skiagrafických vyšetrení o 2% (186-tisíc), pričom vyšetrenia magnetickou rezonanciou vzrástli o 12% a vyšetrenia počítačovou tomografiou o 10%.
 
Imunológia a alergiológia
V laboratóriách klinickej imunológie a alergiológie absolvovalo z vybraných výkonov najviac osôb vyšetrenia na autoimunitu, z toho najmä na protilátky proti jadrovým antigénom (262 429 vyšetrení). Pri HLA (tkaninovej) typizácii bolo najčastejšie vykonávané stanovenie antigénu HLA B 27 (6 381).
Pri vyšetreniach humorálnej imunity zo vzoriek biologického materiálu bolo realizované najmä kvantitatívne vyšetrenie imunoglobulínov (1 421 861). Z vyšetrení celulárnej imunity na vzorkách biologického materiálu bolo najpočetnejšie stanovenie bieleho krvného obrazu (345 528).
 
Patologická anatómia
V útvaroch patologickej anatómie sa najčastejšie realizovali vyšetrenia bioptické (5 107-tisíc) a cytologické (1 708-tisíc). Oba tieto druhy vyšetrení v porovnaní s minulým rokom vzrástli, bioptické o 14% a cytologické o 10%.