Činnosť kardiologických ambulancií v slovenskej republike 2020

Bratislava, 1. december 2021 – Počet pravidelne sledovaných pacientov, ako aj počet návštev v kardiologických ambulanciách v minulom roku mierne klesol. Pacienti sa liečili najmä na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.
 
V pravidelnej ambulantnej starostlivosti kardiológov bolo v roku 2020 sledovaných 673 234 osôb (1 233,1 osôb na 10 000 obyvateľov). Oproti predchádzajúcemu roku je to mierny pokles o 4,6 %. Počet sledovaných osôb vzhľadom na pohlavie bol vyrovnaný, muži (341 260) prevyšovali len mierne (o 0,7 %) počet žien (331 974).
 
Kardiologické ambulancie vlani evidovali 1 143 195 návštev pacientov, čo je o 8,0 % menej ako v roku 2019. Výraznú väčšinu návštev tvorili dospelí pacienti nad 19 rokov (92,5 %). Mierny medziročný pokles sledovaných osôb, ako aj počtu návštev v kardiologických ambulanciách môže súvisieť s epidemiologickými opatreniami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré boli v minulom roku prijaté s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19.
 
 Činnosť kardiologických ambulancií v slovenskej republike 2020 G1

 
V roku 2020 prišlo k nárastu počtu sledovaných osôb len u 85-a viac ročných pacientov (nárast o 14,0 %) a v skupine 75 – 84 rokov (nárast o 1,7 %). V ostatných vekových skupinách bol zaznamenaný pokles menej ako 5 %, až na vekovú skupinu osôb do 24 rokov, kde prišlo k medziročnému poklesu počtu sledovaných osôb o 26,9 %.
 
S hypertenznými chorobami bolo minulom roku sledovaných celkovo 225 065 pacientov (412,2/10 000 obyvateľov), s ischemickými chorobami 168 331 pacientov (308,3/10 000) a poruchami srdcového rytmu 143 709 pacientov (263,2/10 000). Menej sledovaných pacientov bolo pri diagnózach chronického srdcového zlyhávania s počtom 37 572 (68,8/10 000) a s kardiomyopatiami, pri ktorých bol počet sledovaných pacientov 13 395 (24,5/10 000).
 
 Činnosť kardiologických ambulancií v slovenskej republike 2020 G2

 
Hypertenzné choroby boli v roku 2020 zistené u 28 124 nových pacientov (51,5/10 000) a ischemické choroby srdca boli novodiagnostikované u 18 440 pacientov (33,8/10 000 obyvateľov).
 
Najviac sledovaných pacientov vykázali ambulancie v Košickom (127 455 pacientov) a v Prešovskom kraji (104 814 pacientov), najmenej v Trenčianskom kraji (48 914 pacientov).

Najviac nových pacientov bolo prijatých do sledovania v roku 2020 v Prešovskom (18 422 pacientov) a Žilinskom kraji (14 577), najmenej v Banskobystrickom kraji (5 842).
 
Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v štatistických výstupoch a v správe k publikovaným výstupom.