Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017

Bratislava, 16. október 2018 – Ako vyplýva z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, antikoncepciu užíva čoraz menej Sloveniek. Pokles vidno najmä v užívaní hormonálnej antikoncepcie. Počet jej užívateliek za posledných desať rokov klesol takmer o polovicu.
 
Antikoncepciu vlani užívalo 204 853 žien, čo predstavuje 15,7 % žien v reprodukčnom veku (15-49 rokov). Z nich 12,2 % užívalo hormonálnu antikoncepciu a 3,1 % vnútromaternicovú antikoncepciu.
 
Počet užívateliek antikoncepcie na Slovensku neustále klesá. Kým v roku 2008 užívalo hormonálnu antikoncepciu 316 482 žien, v roku 2017 gynekológovia evidovali už len 158 841 žien užívajúcich tento typ antikoncepcie. Vnútromaternicovú antikoncepciu malo v minulom roku zavedenú 40 364 žien, čo je približne o tretinu menej ako ich bolo v roku 2008 (66 234 žien).

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 G1

Gynekologicko-pôrodnícke ambulancie mali v minulom roku v evidencii 1 878 605 pacientiek, z toho 66 791 boli novoevidované tehotné ženy. Rizikové a ohrozené tehotenstvo malo 39,4 % z nich.
Najviac tehotných žien evidovali ambulancie v Prešovskom (13 024), Košickom (10 565) a Bratislavskom kraji (9 782), pričom najvyšší podiel rizikových tehotenstiev bol zaznamenaný v Prešovskom (53,5 %) a Nitrianskom kraji (49,4 %).
 
Gynekológovia zaznamenali v ambulanciách vyše 3,2 mil. návštev, z toho 53,6 % diagnosticko-terapeutických, 27,9 % preventívnych a 18,6 % návštev tehotných žien. Aj počet návštev v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách v posledných rokoch klesá. Návštevy s diagnosticko-terapeutickým zameraním sa oproti roku 2009 po prepočte na 100 evidovaných žien znížili o 26 % a preventívne návštevy o 11 %.

Činnosť gynekologicko-pôrodníckych ambulancií v SR 2017 G2

Štatistický prehľad zachytáva aj počet žien vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. V minulom roku gynekologické ambulancie nahlásili 112 prípadov s najväčším počtom prípadov v Košickom (41) a Prešovskom kraji (28).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.