Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Bratislava, 14.11.2017 - Každoročne vydávaný štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií sumarizuje údaje o pacientoch s tuberkulózou, chorobami pľúc a dýchacích ciest, vrátane chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc každoročne pripadá na tretiu novembrovú stredu. Zo zverejnených údajov vyplýva, že počet chorých s touto chorobou v minulom roku na Slovensku klesol.
 
V uplynulom roku bolo v pľúcnych ambulanciách na Slovensku dispenzarizovaných (aktívne a systematicky sledovaných lekárom špecialistom pre chronické ochorenie) 274 779 pacientov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku pokles o 2,3 %, pričom počet detí a mladistvých do 18 rokov sa zvýšil o 4 %, no počet dospelých klesol o 2,6 %.
 
Na pľúcnu a mimopľúcnu formu tuberkulózy sa vlani liečilo 1 513 pacientov, čo bolo o 47 pacientov menej ako v roku 2015. V porovnaní s rokom 2007 to predstavuje pokles až o 1926 pacientov.
 
Do národného registra pacientov s tuberkulózou, ktorý vedie Národný ústav tuberkulózy pľúcnych ochorení a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, bolo vlani nahlásených 296 osôb (178 mužov a 118 žien). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji (11,9 prípadov na 100-tisíc obyvateľov kraja), v Košickom (6,7/100-tisíc) a Trenčianskom kraji (5,9/100-tisíc).

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 G1 
Zdroj: Národný register pacientov s tuberkulózou, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
 
Zo sledovaných netuberkulóznych ochorení bolo najviac osôb dispenzarizovaných s bronchiálnou astmou. Hoci počet pacientov s týmto ochorením z dlhodobého hľadiska mierne vzrastá, oproti roku 2015 sme zaznamenali pokles z 102 612 prípadov na 99 632 prípadov v minulom roku.
 
S diagnózou CHOCHP bolo dispenzarizovaných 79 247 pacientov (v tom s ľahkou formou 24 922 pacientov, so stredne ťažkou formou 35 055 pacientov, s ťažkou formou 14 220 pacientov a veľmi ťažkou formou 5 050 pacientov) s medziročným poklesom o 4 094 prípadov oproti roku 2015. Najväčší počet sledovaných pacientov s týmto ochorením bol v Prešovskom (15 763) a Košickom kraji (11 389) a najmenší v Bratislavskom kraji (3 633).

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 G2 
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií
 
Chronické choroby dolných dýchacích ciest s výnimkou astmy boli v minulom roku diagnostikované 14 957 novým pacientom a viac sa vyskytovali u mužov (57 %). Astma a astmatický stav boli zistené u 11 829 nových pacientov s prevahou žien (59 %). Pneumónia bola novodiagnostikovaná 18 227 pacientom, častejšie mužom (53 %).
 
Súbor ZIP obsahuje tabuľky vo formáte XLSX a ODS.